Αποφάσεις

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 (ΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΥΠΗΡ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ (ΙΔΟΧ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ9Π0ΩΡΦ-ΟΜΤ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 758 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 (ΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΥΠΗΡ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ (ΙΔΟΧ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΟ9ΥΩΡΦ-ΧΡΘ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 757 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 (ΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΥΠΗΡ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (ΙΔΟΧ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ8ΘΞΩΡΦ-1ΣΠ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 756 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) με παράλληλη συντήρηση-επισκευή διάρκειας πέντε (5) ετών»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 6Β3ΜΩΡΦ-0ΚΓ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 13889 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 3ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ» και ανάδειξη των οριστικών αναδόχων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΣΘΟΩΡΦ-Η78 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 13143 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ( ΝΕΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ 1/07 ΕΩΣ 31/10/2020) ΥΠΗΡ.ΠΡΑΣΙΝΟΥ -ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΙΔΟΧ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΧΤΗΩΡΦ-9ΕΔ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 755 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 (ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.20641/2019 ) ΥΠΗΡ.ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΟΑΕΔ (ΙΔΟΧ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΑΗ5ΩΡΦ-Ο5Ο 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 754 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 (ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.20641/2019 ) ΥΠΗΡ.ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΟΑΕΔ (ΙΔΟΧ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΘΑΝΩΡΦ-Ν3Ω 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 753 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 (ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.20641/2019 ) ΥΠΗΡ.ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΤ-ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΟΑΕΔ (ΙΔΟΧ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΖΤ0ΩΡΦ-90Ξ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 750 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 (ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.20641/2019 ) ΥΠΗΡ.ΔΙΟΙΚ.-ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΟΑΕΔ (ΙΔΟΧ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΦΧΦΩΡΦ-ΘΙΣ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 749 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ 1) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ(ΤΡΟΦΙΜΑ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 13/2018,ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 411/14-1-2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ψ9ΔΩΡΦ-ΖΚΦ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1045 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ 1) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ(ΤΡΟΦΙΜΑ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 13/2018,ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 411/14-1-2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΨΤ0ΩΡΦ-Ζ77 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1044 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ (EΛΑΙΟΛΑΔΟ ΤΜΗΜΑ 5) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ(ΤΡΟΦΙΜΑ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 13/2018,ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 411/14-1-2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ε7ΠΩΡΦ-612 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1043 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 939ΤΩΡΦ-09Υ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 13951/2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΔΘΥΩΡΦ-ΖΤΖ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 13951/2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΩΒ89ΩΡΦ-Ρ7Ι 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 13916 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ 1) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ(ΤΡΟΦΙΜΑ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 13/2018,ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 411/14-1-2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΣΛΓΩΡΦ-ΕΕΛ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1041 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Β΄15ΗΜΕΡΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΥΠΗΡ.ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ.(ΜΟΝΙΜΟΙ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΒΔΑΩΡΦ-ΒΒ8 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 748 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΞ10ΩΡΦ-5ΗΔ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Σ1/344 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ – ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2019».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΥΨΘΩΡΦ-Δ0Φ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 13524 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 1,700