?> Αποφάσεις | Δήμος Ζωγράφου

Αποφάσεις

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ5ΓΠΩΡΦ-5ΓΡ 18/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 27008 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 8ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2018».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΟΔ5ΩΡΦ-Η4Α 18/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 27007 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΕΙ8ΩΡΦ-ΕΟ5 15/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 26947 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργεια με απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 6Κ2ΦΩΡΦ-5ΙΠ 15/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 26929 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ LIVE STREAMING ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΙΡΥΩΡΦ-ΧΛΟ 15/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 26908 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΑΛΙΩΝ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΤ7ΗΩΡΦ-Γ7Ψ 14/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/1407 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργεια με απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Πρόσβαση σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΒΓ7ΩΡΦ-Τ75 14/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 26806 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Φ.Ε.Κ. 517/5-7-2021 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Χ25ΩΡΦ-ΘΚΦ 14/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Σ1/277 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ785ΩΡΦ-9Ψ2 14/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Σ1/276 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργεια με απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Πρόσβαση σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ω5ΩΩΡΦ-ΑΕ1 14/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 26807 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξειδίκευση πίστωσης για υπηρεσίες και προμήθειες για την πραγματοποίηση συναυλίας, μουσικής εκδήλωσης με χορωδία και παιδικής θεατρικής παράστασης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 60ΡΛΩΡΦ-ΩΗΑ 14/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 26842 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό Γαλήνης».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 605ΜΩΡΦ-9ΑΙ 14/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 26841 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΧΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΕΛΕΤΗ 18/2021,ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 19185/27-7-2021)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΦΚΩΩΡΦ-Κ3Η 14/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/1406 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΘΙΚΩΡΦ-Φ2Ν 13/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 26781 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΝΕΚΡΩΝ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΘΡ2ΩΡΦ-70Σ 13/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 26771 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΜΗΜΑ 1) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ(ΤΡΟΦΙΜΑ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 13/2018,ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 411/14-1-2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ9ΧΔΩΡΦ-1ΧΑ 13/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/1405 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΟΜΑΔΕΣ 4,5,6 (ΜΕΛΕΤΗ 1/2020 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 14747/25.08.2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΠΧΑΩΡΦ-ΚΙ1 13/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/1402 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ,ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ(ΜΕΛΕΤΗ 16/2020,ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 13967/9-6-2021)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΓΓΒΩΡΦ-Ζ3Ι 13/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/1404 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω1ΤΖΩΡΦ-00Ν 13/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 26591 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ,ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ(ΜΕΛΕΤΗ 16/2020,ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 13966/9-6-2021)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΓ5ΜΩΡΦ-Ο0Φ 13/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/1403 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 1,947