Αποφάσεις

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ (EΛΑΙΟΛΑΔΟ ΤΜΗΜΑ 5) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ(ΤΡΟΦΙΜΑ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 13/2018,ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 411/14-1-2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΗΛ6ΩΡΦ-ΞΑΩ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1040 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ.(ΑΡ.ΜΕΛ.:6/2020,ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ:5670/13-4-2020,ΣΥΜΦ.:5993/24-4-2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΣΓΜΩΡΦ-ΗΕΞ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1039 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Β΄15ΗΜΕΡΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΥΠΗΡ.ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ.(ΜΟΝΙΜΟΙ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΦΝΙΩΡΦ-8Τ1 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 739 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ (EΛΑΙΟΛΑΔΟ ΤΜΗΜΑ 5) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ(ΤΡΟΦΙΜΑ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 13/2018,ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 411/14-1-2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΓ5ΜΩΡΦ-ΟΗΘ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1038 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Β'15ΗΜΕΡΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΥΠΗΡ.ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 3Κ (ΜΟΝΙΜΟΙ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΔΡΝΩΡΦ-5ΡΟ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 747 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Β'15ΗΜΕΡΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΥΠΗΡ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3Κ (ΜΟΝΙΜΟΙ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΧΨ0ΩΡΦ-ΓΥΗ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 746 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤ.ΑΘΛΗΤ. ΕΣΠΑ (ΙΔΟΧ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΖΛΜΩΡΦ-Ω01 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 745 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Β΄15ΗΜΕΡΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΥΠΗΡ.ΔΗΜ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.(ΜΟΝΙΜΟΙ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΟΣΡΩΡΦ-ΔΙ1 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 743 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ (ΕΥΘΥΜΙΟΥ-ΜΠΕΡΤΟΛΗ)
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΩΝΩΙΩΡΦ-7ΜΑ 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 13629/3-8-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Β΄15ΗΜΕΡΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΥΠΗΡ.ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ.(ΜΟΝΙΜΟΙ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 917ΤΩΡΦ-Φ86 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 742 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗΣ ΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ (ΔΟΥΜΕΝΤΖΙΑΝΟΥ κ.λ.π.)
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΡ8ΞΩΡΦ-ΗΡΡ 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 13630/3-8-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Β΄15ΗΜΕΡΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΥΠΗΡ.ΠΡΑΣΙΝΟΥ.(ΜΟΝΙΜΟΙ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω7Ο4ΩΡΦ-ΣΡΤ 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 741 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Β΄15ΗΜΕΡΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΥΠΗΡ.ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ.(ΜΟΝΙΜΟΙ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9908ΩΡΦ-Ξ6Δ 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 740 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ (EIΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ 4) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ(ΤΡΟΦΙΜΑ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 13/2018,ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 825/20-1-2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΩΟ7ΩΡΦ-ΔΘΑ 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1037 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση απευθείας ανάθεσης με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΑΔΕΩΡΦ-Θ09 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 13855 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ (EIΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ 4) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ(ΤΡΟΦΙΜΑ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 13/2018,ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 825/20-1-2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΑΜ9ΩΡΦ-ΛΥΡ 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1036 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Β΄15ΗΜΕΡΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΥΠΗΡ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.(ΜΟΝΙΜΟΙ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΞΘΦΩΡΦ-ΡΦ2 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 738 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Ζωγράφου, τρέχοντος οικ. έτους (2020).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΚ29ΩΡΦ-0ΕΣ 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 13847 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ2020 8ΜΗΝΟ ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ) ΥΠΗΡ.ΠΟΛΙΤ.ΑΘΛΗΤ. (ΙΔΟΧ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΧΛΥΩΡΦ-ΠΒΣ 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 737 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ (ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ TMHMA 3)ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ(ΤΡΟΦΙΜΑ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 13/2018,ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 619/16-1-2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΞΨ0ΩΡΦ-ΑΞΘ 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1035 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 1,700