Αποφάσεις

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Α΄15 ΗΜΕΡΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΥΠΗΡ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ.&ΚΟΙΝ.ΠΟΛ.(ΜΟΝΙΜΟΙ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΩΦΘΩΡΦ-Ρ9Ι 22/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 475 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ (ΑΠΟ 3/04/2019 ΕΩΣ 31/12/2019) ΥΠΗΡ.ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ -ΙΕΡΕΑΣ (ΜΟΝΙΜΟΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΙΣΩΩΡΦ-ΛΔ2 22/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 463 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020 - Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω715ΩΡΦ-ΚΩΠ 22/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 00544Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Α΄15ΗΜΕΡΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΥΠΗΡ.ΔΙΟΙΚ.& ΟΙΚΟΝ.(ΜΟΝΙΜΟΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΑΔΑΩΡΦ-ΡΜ0 22/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 474 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 32/2017, ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 3049/01-03-2018) ΜΑΡΤΙΟΣ 2020- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΚΗΙ - 6031)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΥΥ3ΩΡΦ-997 21/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 542 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΜΕΛΕΤΗ 6/19, ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 8390/30.04.19)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΣΠ7ΩΡΦ-Ε4Ο 21/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 540Α/2020 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 32/2017, ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 3049/01-03-2018) ΜΑΡΤΙΟΣ 2020- ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΚΗΙ - 6029) - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΟΡΟΥ ΧΡΟΝ. ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 91Ε4ΩΡΦ-ΗΓΤ 21/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 539 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Α'15ΗΜΕΡΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΥΠΗΡ.ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ (ΙΔΑΧ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΘΒΜΩΡΦ-ΖΔ9 21/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 473 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΩΦ. ΕΠΙΧ/ΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ(9Η ΔΟΣΗ 2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 64Ρ3ΩΡΦ-ΒΕΥ 21/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 541Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Α'15ΗΜΕΡΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΥΠΗΡ.ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (ΙΔΑΧ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΔΘΩΩΡΦ-ΚΤΜ 21/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 472 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Α'15ΗΜΕΡΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΥΠΗΡ.ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΙΔΑΧ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΘΕ4ΩΡΦ-7ΤΑ 21/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 471 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Α'15ΗΜΕΡΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΥΠΗΡ.ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ (ΙΔΑΧ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΨΠ6ΩΡΦ-0Δ6 21/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 470 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ (ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΛΗΞΗ 21/05/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9Δ19ΩΡΦ-ΠΔΡ 21/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 538A ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Α'15ΗΜΕΡΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΥΠΗΡ.ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (ΙΔΑΧ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΦΒΜΩΡΦ-ΘΙΩ 21/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 469 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Α'15ΗΜΕΡΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΥΠΗΡ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΙΔΑΧ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΚΩΣΩΡΦ-Μ46 21/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 468 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ 1) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ(ΤΡΟΦΙΜΑ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 13/2018,ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 411/14-1-2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΨΠΙΩΡΦ-0Χ9 21/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 537A/2020 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Α'15ΗΜΕΡΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤ.ΑΘΛΗΤ (ΙΔΑΧ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ3ΚΑΩΡΦ-ΠΛΟ 21/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 467 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Α'15ΗΜΕΡΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΥΠΗΡ.ΔΙΟΙΚ.& ΟΙΚΟΝ.(ΙΔΑΧ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΨΔΞΩΡΦ-516 21/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 466 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ 1) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ(ΤΡΟΦΙΜΑ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 13/2018,ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 411/14-1-2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΨΧΞΩΡΦ-1Ω7 21/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 536A/2020 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 49 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ω1ΟΚΩΡΦ-5Α5 21/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 7166 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 4 5 1,640