Αποφάσεις

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ (EIΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ 11)ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ(ΤΡΟΦΙΜΑ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 13/2018,ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 24249/31-12-2019)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΕΤΛΩΡΦ-1ΗΡ 07/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1047 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΡΑΛΩΡΦ-ΛΟ1 07/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 13446/2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ ΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΠΚΩΩΡΦ-1ΜΚ 07/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 13180/2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Ζωγράφου, τρέχοντος οικ. έτους (2020).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 65ΩΣΩΡΦ-6ΑΧ 07/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 14053 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΛΕΤΗ 13/2019, ΣΥΜΒΑΣΗ 8513/05.06.2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΕ2ΙΩΡΦ-69Ρ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1042 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 (ΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΥΠΗΡ.ΠΟΛΙΤ.& ΑΘΛΗΤ. -ΕΣΠΑ (ΙΔΟΧ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ρ9ΑΩΡΦ-ΩΣΑ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 759 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΗΙ 9753, ΚΗΗ 1214, ΚΗΟ 3481, ΚΗΙ 2687 (ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: 9ΕΘΙΩΡΦ-6ΨΝ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 12573 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 9793 (ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: ΨΒΝ7ΩΡΦ-Β59 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 12572 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΗΒ 0813 (ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: ΨΧΘΓΩΡΦ-496 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 12571 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΗΙ 5873, ΚΗΗ 1773, ΚΗΗ 7807, ΚΗΟ 3157 (ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: ΩΨΚΟΩΡΦ-4Σ3 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 12352 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΗΥ 8773, ΚΗΗ 1773, ΚΗΙ 6945, ΚΗΥ 8772, ΚΗΥ 8771, ΚΗΙ 3260, ΚΗΗ 1380, ΚΗΥ 8800, ΚΗΥ 5597 (ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: ΩΡΔΝΩΡΦ-34Ζ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 12351 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 (ΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΥΠΗΡ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ (ΙΔΟΧ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ9Π0ΩΡΦ-ΟΜΤ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 758 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 (ΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΥΠΗΡ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ (ΙΔΟΧ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΟ9ΥΩΡΦ-ΧΡΘ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 757 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 (ΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΥΠΗΡ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (ΙΔΟΧ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ8ΘΞΩΡΦ-1ΣΠ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 756 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) με παράλληλη συντήρηση-επισκευή διάρκειας πέντε (5) ετών»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 6Β3ΜΩΡΦ-0ΚΓ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 13889 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 3ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ» και ανάδειξη των οριστικών αναδόχων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΣΘΟΩΡΦ-Η78 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 13143 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ( ΝΕΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ 1/07 ΕΩΣ 31/10/2020) ΥΠΗΡ.ΠΡΑΣΙΝΟΥ -ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΙΔΟΧ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΧΤΗΩΡΦ-9ΕΔ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 755 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 (ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.20641/2019 ) ΥΠΗΡ.ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΟΑΕΔ (ΙΔΟΧ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΑΗ5ΩΡΦ-Ο5Ο 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 754 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 (ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.20641/2019 ) ΥΠΗΡ.ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΟΑΕΔ (ΙΔΟΧ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΘΑΝΩΡΦ-Ν3Ω 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 753 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 (ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.20641/2019 ) ΥΠΗΡ.ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΤ-ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΟΑΕΔ (ΙΔΟΧ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΖΤ0ΩΡΦ-90Ξ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 750 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 1,703