Κοινοποίηση

Ο Δήμος Ζωγράφου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων  (4) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζωγράφου».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ.5 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (vtsipnis@zografou.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ζωγράφου, Γ. Ζωγράφου 7, Τ.Κ. 15772, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Τσουροπλή Ευαγγελίας (τηλ. επικοινωνίας: 2132024152).

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι επιλέξουν να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, παρακαλούνται να έχουν επισυνάψει  σε ένα αρχείο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.