Αποφάσεις

Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΔΑ: 4Α1ΘΩΡΦ-Σ 16/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 81 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4Α1ΙΩΡΦ-Υ 15/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 3937 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΔΕ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 4Α1ΙΩΡΦ-7 15/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 2589 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 1,737 1,738 1,739