Κοινοποίηση

Συνοπτικός διαγωνισμός για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ" με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και αποσφράγιση στις 10/12/2019.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ -ΤΕΥΔ (συμπληρωση κωδ. ΚΗΜΔΗΣ απο Διακήρυξη)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 2019. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ