Κοινοποίηση

Ο Δήμος Ζωγράφου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ζωγράφου», Τμήματα 6ο
και 7ο.