Κοινοποίηση

Ο Δήμος Ζωγράφου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ» (CPV:22113000-5 Βιβλία Βιβλιοθήκης).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.