Κοινοποίηση

                      Ν.Π.Δ.Δ.

Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου                                       Ζωγράφου”                                           Ζωγράφου :  19/12/2023

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου» λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α) όπως ισχύει και τις όμοιες του Ν. 3812/2009.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.524/1980 κατά περίπτωση.

3. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 66826/8-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΒ7Γ46ΜΤΛ6-ΥΤΦ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία εγκρίθηκε η απασχόληση τεσσάρων (4) ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ (με αντίτιμο).

Ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με Αντίτιμο, διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της έως εννέα (9) μήνες για τους μουσικούς & οκτώ (8) μήνες για τους επιμορφωτές.

Υποβολή αιτήσεων από Τετάρτη 20/12/2023 έως και Παρασκευή 29/12/2023.

12δ. . ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 2 ΨΓ5ΔΟΚ6Ε-ΖΓΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2 -9ΦΦΓΟΚ6Ε-Β0Θ