Κοινοποίηση

Για την πρόσληψη  δέκα  (10) ατόμων, καλλιτεχνικού & επιμορφωτικού προσωπικού για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου  και των Επιμορφωτικών Τμημάτων κατά την διδακτική περίοδο 2021-2022

Υποβολή αιτήσεων από Παρασκευή 08/10/2021 έως και  15/10/2021

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου» λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α) όπως ισχύει και τις όμοιες του Ν. 3812/2009.
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ.524/1980 κατά περίπτωση.
  3. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 44866/15-06-2021 (ΑΔΑ: 9ΠΞΘ46ΜΤΛ-ΚΙΡ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία εγκρίθηκε η απασχόληση δέκα (10) ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ (με αντίτιμο).

Ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με Αντίτιμο, διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της έως εννέα (9) μήνες για τους μουσικούς & οκτώ (8) μήνες  για τους επιμορφωτές.