Κοινοποίηση

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» σχετικά με τις αρμοδιότητες Δημάρχου.

2. Τον ισχύοντα οργανισμό του Δήμου Ζωγράφου (ΦΕΚ 2376/τ.Β/2013).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύουν.

4. Την υπ’ αριθμ. 50/22-02-2022 (ΑΔΑ: 6ΨΛΜΩΡΦ-04Θ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ζωγράφου περί λήψης απόφασης για την πρόσληψη δύο (2) ασκούμενων Δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου.

5. Την υπ’ αριθμ. 30753/22.05.2017 (ΦΕΚ 1922/τ. Β/01.06.2017) απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων — Οικονομικών για «Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Ζωγράφου»

6. Την βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζωγράφου περί ύπαρξης αναγκαίων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης αποζημίωσης 2 (δύο) ασκούμενων δικηγόρων για το έτος 2022

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους υποψήφιους δικηγόρους, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών (με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης) στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ζωγράφου, να υποβάλλουν την αίτησή τους σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα αίτησης για την κάλυψη μίας θέσης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΩΡΑΡΙΟ – ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ

Το χρονικό διάστημα της άσκησής του, ορίζεται σε έξι (6) μήνες με δικαίωμα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών, μετά από σχετική αίτηση του υποψηφίου δικηγόρου και την αποδοχή αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του Ν. 4194/2013.

Την προσεχή περίοδο η εξάμηνη άσκηση του ασκούμενου ξεκινά την 28.03.2022 και λήγει την 28.09.2022

Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας.

Υπεύθυνος τήρησης του ελέγχου του παρουσιολογίου και της άσκησης του απασχολούμενου είναι ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου και ελλείψει αυτού ο Γενικός Γραμματέας.

Η μηνιαία αποζημίωση, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων — Οικονομικών, των ασκούμενων δικηγόρων θα ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600€).

Το ποσό αυτό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα, με βάση το παρουσιολόγιο, ύστερα από ένταλμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο δικηγόρο, βεβαίωση ολοκλήρωσης της άσκησης από τον Δήμαρχο Ζωγράφου κατόπιν εισηγητικού σημειώματος του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

2) Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.

3) Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου από την οποία προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της άσκησής τους εάν έχει γίνει εγγραφή ή Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στο δικηγορικό σύλλογο αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους, ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο και εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους με την υποχρέωση να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση.

4) Υπεύθυνη Δήλωση ότι:

α. Εφόσον επιλεγούν, κατά την διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης στο Δήμο Ζωγράφου παύουν να ασκούνται ενώπιον άλλου δικηγόρου ή άλλου φορέα.

β. Δεν συμπληρώνεται το 18μηνο της άσκησής τους πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησής τους στο Δήμο Ζωγράφου

5) Βιογραφικό σημείωμα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η ανάρτηση της παρούσας Πρόσκλησης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ζωγράφου, το πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στην διαδικτυακή πύλη του Δήμου προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός 15 (ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) εργασίμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της παρούσας πρόσκλησης , να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή και ύστερα από τηλ. Ραντεβού στο 2132024108 και 2132024110 μετά των συνημμένων δικαιολογητικών στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ) – Ισόγειο – επί του Δημαρχείου (Γ-Ζωγράφου 7) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 08.οο-15.οο

Αιτήσεις μετά των συνημμένων δικαιολογητικών μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Γ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7 ,15772 ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

Το εμπρόθεσμο αυτών αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδρομείου ή άλλου αποδεικτικού μέσου .

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων Θέσεων, η επιλογή μεταξύ αυτών θα πραγματοποιηθεί μετά από δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί στο Δήμο Ζωγράφου με την παρουσία των ενδιαφερομένων. Τα ονόματα όλων των επιλεγέντων, καθώς και η ημερομηνία της δημόσιας κλήρωσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Για περισσότερες πληροφορίες ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στο τηλέφωνο 2132024184