Κοινοποίηση

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας προκηρύσσει την κάλυψη, με απόσπαση οκτώ(8) θέσεων για τη στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας.
Στη διαδικασία επιλογής δύνανται να συμμετέχουν μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α’101), καθώς και α) ένστολοι των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Ελληνικής Ακτοφυλακής και β) δικαστικοί υπάλληλοι των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, η απόσπαση των οποίων διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, ν. 2812/2000 (A΄ 67).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει διετή δοκιμαστική υπηρεσία και να μην έχουν οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρόνο λόγω παραμεθορίου, κλπ.).

Οι αποσπάσεις προσωπικού για τις περιπτώσεις α και β, όπως αναφέρονται παραπάνω διενεργούνται, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 96 ν. 4622/2019, ενώ για το λοιπό προσωπικό, κατ’ εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, όπως εκάστοτε ισχύουν, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων του φορέα προέλευσης, καθώς και του οργάνου διοίκησης  αυτού, με την ίδια σχέση εργασίας, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 96 ν. 4622/2019.
Η χρονική διάρκεια της απόσπασης ορίζεται στα τρία (3) έτη με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης μέχρι τέσσερις (4) φορές . 

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση hr@aead.gr  έως την  Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021. 

Συνημμένα Αρχεία