Κοινοποίηση

Ο Δήμαρχος Ζωγράφου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα ή στο σύνολο του προϋπολογισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» (CPV: 15511000-3), εκτιμώμενης αξίας σύμβασης ποσού 409.672,00€, πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι ποσού 462.929,40€ και πλέον δικαιώματος προαίρεσης ποσοστού 15%. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και δικαιώματος προαίρεσης 15% ανέρχεται στο ποσό των 532.368,76€.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αναλύεται ως εξής (ποσά χωρίς ΦΠΑ και προαίρεση):
1. ΤΜΗΜΑ Α – ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ: 388.552,00€.
2. ΤΜΗΜΑ Β – ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: 21.120,00€.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α 196158).
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 31/7/2023 και ώρα 11.00 π.μ.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: Παρασκευή 4/8/2023 και ώρα 11.00 π.μ

Διαβάστε αναλυτικά:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9ΤΟ8ΩΡΦ-ΡΝ7

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΕΕΕΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΠ. ΜΕ ΑΔΑΜ