Κοινοποίηση

Για την απασχόληση  δύο  (2) ατόμων, με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου για την εκτέλεση του έργου

«Εκμάθηση Μουσικών Οργάνων – Μουσικής» στο  Δημοτικό Ωδείο στην έδρα του  Δήμου Ζωγράφου»

Υποβολή ενστάσεων από Τρίτη 23/01/2024 έως και  Παρασκευή 01/02/2023

ηλεκτρονικά στο email: eprotocol@zografou.gr Υπόψη κας Καλύβα Αντ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΜΕ 3-2023