Κοινοποίηση

Δεδομένης της έκτακτης κατάστασης που έχει προκύψει λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου εξηκοστού της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α΄ 68), οι οποίες ορίζουν ότι «Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή:

  1. η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών,
  2. η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας,
  3. η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και
  4. η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση» και προς διευκόλυνση των οικονομικών φορέων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, και σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 87/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής:
    1. Για τον εν εξελίξει ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με τίτλο «Ανάθεση εργασίας συντήρησης οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου Ζωγράφου (κατά ISO)» με α/α ΕΣΗΔΗΣ 89364, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προφορών 7 Απριλίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ., την παράταση για εννιά (9) ημέρες, ήτοι έως 16 Απριλίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ., της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και την συνακόλουθη αλλαγή της ημερομηνίας αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών και των δικαιολογητικών συμμετοχής σε 22 Απριλίου 2020 και ώρα 11.30 π.μ.
    2. Για τον εν εξελίξει ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με τίτλο «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Ζωγράφου» με α/α ΕΣΗΔΗΣ 89579, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προφορών 7 Απριλίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ., την παράταση για εννιά (9) ημέρες, ήτοι έως 16 Απριλίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ., της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και την συνακόλουθη αλλαγή της ημερομηνίας αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών και των δικαιολογητικών συμμετοχής σε 22 Απριλίου 2020 και ώρα 12.00 π.μ.