Κοινοποίηση

Από το σώμα της μελέτης για την υποβολή προσφοράς για την  «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ DPO»στην ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, αναφέρονται και διευκρινίζονται οι υποχρεώσεις του αναδόχου.

Επομένως διευκρινίζεται και ισχύει  ότι η υποχρέωση του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 4 της ''ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ" είναι: τουλάχιστον  4φορές το μήνα, 8ώρες την εβδομάδα, με υποχρεωτική επίσκεψη σε όλες τις Δ/νσεις και Γραφεία του Δήμου.