Κοινοποίηση

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και αποσφράγιση στις 18/12/2019 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΥΔ