Κοινοποίηση

 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ - ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2019

Α.Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΥ_signed

 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -ΕΡΓO: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2019»

 

3.ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ - ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2019 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)

Α.Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΥ_signed

 

4.ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Α.Α. Ε.Σ.Υ._signed

 

5.Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ

Α.Α. ΕΤΕΠ_signed

 

6.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed

 

7. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Τιμαριθμική : 2017Α  -

https://drive.google.com/file/d/1v4JKvFIbkrbXOaz35VnXeqMZNVc5S5V-/view?usp=sharing

 

8.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ1 ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ NEW ΦΘΟΡΕΣ-ΖΗΜΙΕΣ 2019 ΑΔΑΜ

 

9.ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) -ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγίες ασφαλούς εργασίας ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ-ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2019
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΑΥ

 

10. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγίες ασφαλούς εργασίας
ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ-ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΑΥ

 

11 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΘ.-ΖΗΜ. 2019

 

12 ΦΘΟΡΕΣ-ΖΗΜΙΕΣ 2019 -ΤΕΥΔ (συμπληρωση κωδ. ΚΗΜΔΗΣ απο Διακήρυξη)