Κοινοποίηση

Ο Δήμος Ζωγράφου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, ανά ομάδα ή στο σύνολο του προϋπολογισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ», CPV: 85200000-1 «Κτηνιατρικές Υπηρεσίες», 85210000-3

«Σταθμοί φροντίδας αδέσποτων ζώων», 39300000-5 «Ποικίλος εξοπλισμός» & 33600000-6 «Φαρμακευτικά προϊόντα», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 113.883,44€ συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ 13% & 24% (20.810,67€) για 1 έτος.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

(α/α 272129).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11.00 π.μ.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση: Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης κάθε ομάδας χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α..

Σε περίπτωση συμμετοχής για όλες τις ομάδες, ποσού 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.

Στη διαδικτυακή πύλης www.promitheus.gov.gr παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη – στοιχεία του διαγωνισμού και υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τηλ.: 2132024293, Λυμπιτάκης Α., Μπαλτσιάκη Π., 210-7700945, Γουμενάκη Μαρία).

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ψ6ΗΟΩΡΦ-ΠΨ8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ