Κοινοποίηση

Ο Δήμαρχος Ζωγράφου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα ή στο σύνολο του προϋπολογισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2024-2026» CPV: 09134200-9 (καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ), 09132100-4 (αμόλυβδη βενζίνη), 09135100-5 (πετρέλαιο θέρμανσης), 09123000-7 (Φυσικό Αέριο), 24951100-6 (Λιπαντικά) και 24951000-5 (Γράσα και λιπαντικά), εκτιμώμενης αξίας σύμβασης ποσού 809.711,00€, πλέον ΦΠΑ 6% & 24%, ήτοι ποσού 931.167,65€ και πλέον δικαιώματος προαίρεσης ποσοστού 15%. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6% & 24% και δικαιώματος προαίρεσης 15% ανέρχεται στο ποσό των 1.150.507,89€.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αναλύεται ως εξής (ποσά με ΦΠΑ και προαίρεση):
1.
ΤΜΗΜΑ 1 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: 136.724,88€.
2.
ΤΜΗΜΑ 2 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ: 760.628,40€.
3.
ΤΜΗΜΑ 3 – ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ: 116.076,40€.
4.
ΤΜΗΜΑ 4 – ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ CNG: 24.380,00€.
5.
ΤΜΗΜΑ 5 – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ: 88.798,45€.
6.
ΤΜΗΜΑ 6 – ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ / ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ: 23.899,76€.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α 283138).
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 22/1/2024 και ώρα 11.00 π.μ.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: Παρασκευή 26/1/2024 και ώρα 11.00 π.μ.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλουν εγγύηση συμμετοχής ποσού 2% επί της εκτιμώμενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α κάθε τμήματος για το οποίο θα καταθέσουν προσφορά. Στη διαδικτυακή πύλης www.promitheus.gov.gr παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του διαγωνισμού και υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιοι υπάλληλοι: Λυμπιτάκης Α., Μπαλτσιάκη Π. 213-2024293).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΕΕΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6Σ91ΩΡΦ-Ζ44