Κοινοποίηση

Ο Δήμαρχος Ζωγράφου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο του προϋπολογισμού για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 144.000,00€, πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 178.560,00€, με CPV: 50800000-3 (Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης) και 34913000-0 (Διάφορα ανταλλακτικά).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α 283131).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 08/01/2024 και ώρα 11.00 π.μ.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: Παρασκευή 12/01/2024 και ώρα 11.00 π.μ.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλουν εγγύηση συμμετοχής ποσού 2% επί της εκτιμώμενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α.

Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr παρέχεται πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού και υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται καθημερινά τις

εργάσιμες ημέρες στους αρμόδιους Λυμπιτάκη Α. και Μπαλτσιάκη Π., τηλ.: 213-2024293.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΕΕΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9ΚΠΠΩΡΦ-ΣΥ3