Κοινοποίηση

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα ή στο σύνολο του προϋπολογισμού
Ο διαγωνισμός διενεργείται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α 191554).
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 5/6/2023 και ώρα 11.00 π.μ.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: Παρασκευή 9/6/2023 και ώρα 11.00 π.μ.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλουν εγγύηση συμμετοχής ποσού 2% επί της εκτιμώμενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α κάθε ομάδας για την οποία θα καταθέσουν προσφορά.

Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του διαγωνισμού και υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιοι υπάλληλοι: Λυμπιτάκης Α., Μπαλτσιάκη Π. 213-2024293, Γκρέκας Δ., 213-2024170).

Δείτε το υλικό του διαγωνισμού:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ψ423ΩΡΦ-2ΦΘ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ESPD ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ (1)

7. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ