Κοινοποίηση

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΣΥ ΓΑΛΗΝΗΣ

ΕΤΕΠ ΓΑΛΗΝΗΣ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΑΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΑΛΗΝΗΣ

ΣΑΥ ΓΑΛΗΝΗΣ

ΦΑΥ ΓΑΛΗΝΗΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΑΛΗΝΗΣ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΑΛΗΝΗΣ ΑΔΑΜ

 

ΣΧΕΔΙΑ

ΣΤΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ