Κοινοποίηση

Αναμορφωμένος Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας υποψηφίων με ειδικότητα ΥΕ Καθαριότητας, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες.

 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ