Κοινοποίηση

Ο Δημήτριος Αντωνιάδης γεννήθηκε το 1981 στην Αθήνα και μεγάλωσε στα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Πραγματοποίησε σπουδές Επικοινωνίας και Δημοσίων σχέσεων (Κρατικό Πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης) και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού (Ε.Α.Π.). Είναι απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος του τμήματος Κοινωνικής πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Σήμερα, παρακολουθεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει μετεκπαιδευτεί σε θέματα Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών μηχανισμών (EPLO) και Διαχείρισης Έργων (Human asset).

Είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Διεθνούς Ένωσης διευθυντικών στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης (I.C.M.A.) και του Ελληνικού παραρτήματος του Ινστιτούτου Διαχείρισης Έργων (P.M.I.) .

Στο παρελθόν, έχει εργαστεί σε επιτελικές θέσεις τόσο στον ιδιωτικό τομέα (Polis Consulting, Civis Plus κ.α.) όσο και στο Δημόσιο (Υπουργείο Οικονομίας, Δήμος Ζωγράφου, ΔΑΕΜ Α.Ε.)

Από το Σεπτέμβριο 2019 υπηρετεί στο Δήμο Ζωγράφου ως Γενικός Γραμματέας του Δήμου.


Ο Δήμαρχος Ζωγράφου έχει αναθέσει στον κ. Αντωνιάδη Δημήτριο, Γενικό Γραμματέα του Δήμου Ζωγράφου τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 1. Να προΐσταται όλων των Υπηρεσιών του Δήμου αμέσως μετά το Δήμαρχο.
 2. Να έχει την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών πλην του τμήματος Αδειοδοτήσεων και να υπογράφει όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που σχετίζονται με την υπηρεσία αυτή.
 3. Να συντονίζει τις υπηρεσίες στην υλοποίηση όλων των συγχρηματοδοτούμενων και επιδοτούμενων από Ευρωπαϊκούς Πόρους Προγραμμάτων και έργων.
 4. Να συντονίζει, να παρακολουθεί και να οργανώνει τα προγράμματα επιμόρφωσης όλου του προσωπικού και έγκριση των αδειών για την συμμετοχή τους σε αυτά.
 5. Να παρέχει οδηγίες, να δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, να συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους, σε συνεργασία με τους προϊσταμένους Διευθύνσεων.
 6. Να μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί στα παραπάνω όργανα, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρό τους.
 7. Να παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων.
 8. Να συμμετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου και να παρακολουθεί την επίτευξη των περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου.
 9. Να μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και να ενημερώνει σχετικά την Εκτελεστική Επιτροπή.
 10. Να οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο και να μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.
 11. Να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία μετέχουν με εκπροσώπους τους το σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών του Δήμου.
 12. Να παρακολουθεί τις δραστηριότητες των νομικών προσώπων του Δήμου και να συνεργάζεται με τις διοικήσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των αποτελεσμάτων από την δραστηριοποίησή τους με τους στόχους του Δήμου.
 13. Να διεξάγει κάθε εργασία που του αναθέτει ο Δήμαρχος και που δεν συμπεριλαμβάνεται σε κάποια από τις ειδικές αρμοδιότητες των λοιπών υπηρεσιών του Δήμου.
 14. Να συνεργάζεται με τους αντιδημάρχους για την υλοποίηση των πολιτικών αποφάσεων.
 15. Να υπογράφει τις παραπομπές στις Υγειονομικές Επιτροπές.
 16. Να υπογράφει τις άδειες παράστασης σε δικαστήριο.
 17. Να υπογράφει έγγραφα που απευθύνονται σε άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπουργεία, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ασφαλιστικά Ταμεία ή άλλους Ο.Τ.Α.
 18. Να υπογράφει διαβιβαστικά έγγραφα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για προαγωγές υπαλλήλων, επιλογή προϊσταμένων, ενστάσεις, διαθεσιμότητα, μετατάξεις και λοιπά.
 19. Να υπογράφει έγγραφα ή ερωτήματα προς άλλες αρχές ή άλλους Ο.Τ.Α. που αφορούν τη Δημοτική Κατάσταση.
 20. Να υπογράφει τα έγγραφα ερωτήματα των Υπηρεσιών του Δήμου προς τη Νομική Υπηρεσία για παροχή γνωμοδοτήσεων.
 21. Να θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής και τα φωτοαντίγραφα, εν γένει, αν απουσιάζουν οι εξουσιοδοτημένοι προϊστάμενοι Δ/νσεων και Τμημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου.
 22. Να παραλαμβάνει όλα τα δικόγραφα ( δικαστικά και εξώδικα) ως και τα λοιπά έγγραφα που παραδίδονται στο Δήμο με αποδεικτικό.
 23. Να λαμβάνει γνώση όλων των εισερχομένων στο Δήμο εγγράφων και εξουσιοδοτείται για το χαρακτηρισμό και τη χρέωση αυτών στις οικείες Δ/νσεις και Τμήματα των υπηρεσιών του Δήμου, σε περίπτωση απουσίας του οικείου Διευθυντή που έχει εξουσιοδοτηθεί για το χαρακτηρισμό και τη χρέωση των εγγράφων αυτών.
 24. Να υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης πάσης φύσεως αδειών με ή χωρίς αποδοχές των υπαλλήλων του Δήμου.
 25. Να υπογράφει «Με εντολή Δημάρχου»
  • Πάσης φύσεως αποφάσεις που αφορούν τις εγγραφές και διαγραφές δημοτών στα δημοτολόγια
  • Αποφάσεις διόρθωσης λόγω λανθασμένων εγγραφών στα δημοτολόγια.
  • Αποφάσεις αλλαγής επωνύμου και κυρίου ονόματος (πρόσθετες αρμοδιότητες του Ν. 3852/10)
  • τις βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας
  • τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
  • τις βεβαιώσεις εργασίας προσωπικού
  • πάσης φύσεως διαβιβαστικά προς Υπηρεσίες και φορείς

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 213 2024 296Email: sec.genikou@zografou.gr