Κοινοποίηση

Ο Δήμος Ζωγράφου δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της ιδιωτικότητάς σας και των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Για τη διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριών που μας προσκομίζετε, ο Δήμος Ζωγράφου συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Γενικού κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και του Νόμου 4624/2019 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Με την αριθ. ΑΔΣ 370/28-11-2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η στρατηγική καλλιέργειας του εθελοντικού πνεύματος στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας. Η παρούσα αίτηση συμπληρώνεται στα πλαίσια της ανάπτυξης του εθελοντισμού στους κόλπους του Δήμου μας, ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο κοινωνικής ενσωμάτωσης και ολοκλήρωσης, μέσα από τη δημιουργία δεσμών αλληλεγγύης στο κοινωνικό σύνολο.

Κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα υποβολής της σχετικής αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, όπως περιγράφεται στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα. Τα στοιχεία διατηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία σε ηλεκτρονικό αρχείο για τον σκοπό της παροχής βοήθειας από τους εθελοντές σε θέματα που άπτονται του Δήμου και της ενημέρωσής τους για νέες δράσεις του Δήμου. Για οποιοδήποτε άλλο σκοπό επεξεργασίας, σας ζητείται διακριτή συναίνεση.

Τα παραπάνω δεδομένα τηρούνται για 4 χρόνια και ο χρόνος τήρησής τους ανανεώνεται αυτόματα ανά τετραετία. Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη διαγραφή των στοιχείων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου.

Ο Δήμος Ζωγράφου δεν διαβιβάζει προσωπικά στοιχεία σε τρίτους. Δεν διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Δήμος Ζωγράφου δεν υιοθετεί μεθόδους αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα έχουν μόνο οι ειδικά εξουσιοδοτημένοι για αυτό αρμόδιοι υπάλληλοι μας, οι οποίοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεσμεύονται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας. Ο Δήμος Ζωγράφου, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων σας.

Σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας έχετε όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του ΓΚΠΔ και ειδικότερα τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης, εφόσον πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ. Τα ως άνω δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκείτε υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, στο email dpo@zografou.gr. Επίσης έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας δυνάμει του ΓΚΠΔ.

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην ιστοσελίδα μας www.zografou.gov.gr.

Συναίνεση για δημοσιότητα

Οι δράσεις εθελοντισμού που διοργανώνονται από το Δήμο Ζωγράφου με τη δική σας συμμετοχή είναι δυνατόν να βιντεοσκοπούνται ή να φωτογραφίζονται με σκοπό την δημόσια προβολή και την ενημέρωση του κοινού.

Το φωτογραφικό ή βιντεοσκοπικό υλικό είναι δυνατόν να αναρτάται/δημοσιοποιείται, στην ιστοσελίδα του δήμου, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook) ή να αναπαράγεται σε δελτία τύπου, αναμνηστικές εκδόσεις για ενημερωτικούς ή ιστορικούς σκοπούς.

Εφόσον δεν επιθυμείτε φωτογραφικό ή βιντεοσκοπικό υλικό από τις εν λόγω δράσεις να δημοσιοποιείται με έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω τρόπους, έχετε το δικαίωμα να το δηλώσετε σημειώνοντας την προτίμησή σας κατωτέρω. Στην περίπτωση αυτή αν εμφανίζεστε σε συλλογική φωτογραφία ή ευρύτερο πλάνο βιντεοσκοπικού υλικού, η εικόνα του προσώπου σας θα καλύπτεται με τη μέθοδο της θόλωσης.

Αποδέχομαι τη λήψη και δημοσιοποίηση φωτογραφικού και βιντεοσκοπικού υλικού στο οποίο εμφανίζομαι από τις δράσεις εθελοντισμού του Δήμου Ζωγράφου που συμμετέχω.
ΝΑΙ  ΌΧΙ 

Έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, αποστέλλοντας ηλεκτρονική αλληλογραφία στο dpo@zografou.gr.