Κοινοποίηση

Το Ληξιαρχείο του Δήμου Ζωγράφου λειτουργεί εντός του Δημαρχείου του Δήμου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 213 2024 186

Πολιτικός Γάμος

Έκδοση άδειας πολιτικού γάμου για Έλληνες (Ν. 1250/82)

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Οι  Έλληνες  που κατοικούν  στο Δήμο Ζωγράφου για την έκδοση άδειας γάμου πρέπει  να προσκομίσουν:

1. Αίτηση Πολιτικού Γάμου στο Δήμο Ζωγράφου (κατεβάστε την από εδώ) ή

Αίτηση Πολιτικού Γάμου που θα τελεστεί σε Άλλο Δήμο, εάν ο γάμος δε γίνει στο Δήμο μας (κατεβάστε την από εδώ)

2. Ληξιαρχική  πράξη  γέννησης ,  από το Ληξιαρχείο του τόπου  γέννησης.

3. Υπεύθυνη  Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη κωλύματος γάμου των  άρθρων  1350 ,1351 , 1352 , 1354, 1356, 1357 και  1360 του Αστικού  Κώδικα καθώς και βαθμό γάμου.

4. Όταν υπάρχει διάζευξη: α) Ληξιαρχική  πράξη  γάμου  με  καταχώρηση της λύσης του, καθώς επίσης και Διαζευκτήριο “Μόνο για γάμο” από Αρχιεπισκοπή ή Μητρόπολη, αν ο Γάμος ήταν θρησκευτικός και β) σε περίπτωση χηρείας  Ληξιαρχική  πράξη   θανάτου.

5. Δημοσίευση  του γάμου  σε  μία (1) ημερήσια  Αθηναϊκή  εφημερίδα  .

6. Παράβολο  ή Διπλότυπο Είσπραξης  18  €   (  από  Δ.Ο.Υ.) ή  e-paravolo το οποίο θα συνοδεύεται με το αποδεικτικό πληρωμής

7. Αποδεικτικό  στοιχείο  κατοικίας  ( π.χ.  πρόσφατος  λογαριασμός  Ε.ΥΔ.ΑΠ.  ή  Ο.Τ.Ε. ή  Δ.Ε.Η. στο όνομα του ενδιαφερόμενου  ή  μισθωτήριο  συμβόλαιο  ή Εκκαθαριστικό  Εφορίας ή λογαριασμό κινητού τηλεφώνου κ.λ.π. ).

8. Φωτοτυπία  του  Δ.Α.Τ.

Όλα τα  ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται από τον ενδιαφερόμενο ή από άλλον με εξουσιοδότηση από ΚΕΠ ή Αστυνομία.

 

Έκδοση άδειας πολιτικού γάμου για αλλοδαπούς

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Οι  Αλλοδαποί που κατοικούν στο Δήμο Ζωγράφου για την έκδοση άδειας γάμου πρέπει να  προσκομίσουν:

1. Αίτηση Πολιτικού Γάμου στο Δήμο Ζωγράφου (κατεβάστε την από εδώ) ή

Αίτηση Πολιτικού Γάμου που θα τελεστεί σε Άλλο Δήμο, εάν ο γάμος δε γίνει στο Δήμο μας (κατεβάστε την από εδώ)

2. Άδεια  Παραμονής και    Διαβατήριο σε ισχύ.

3. Πιστοποιητικό  γέννησης  (  επικυρωμένο   και   μεταφρασμένο) α) Για τις χώρες με την Σύμβαση της Χάγης χρειάζεται APOSTILE και β) για χώρες εκτός της Σύμβαση της Χάγης χρειάζεται επικύρωση από το κατά τόπους Ελληνικό Προξενείο.

4. Βεβαίωση  της Πρεσβείας τους  στην  Ελλάδα ότι δεν υπάρχει κώλυμα για  τέλεση  γάμου και  θα  αναφέρεται  ο  βαθμός  γάμου που  πρόκειται να τελέσει  ο ενδιαφερόμενος.  Η  βεβαίωση  θα  φέρει   θεώρηση  του  γνήσιου  της υπογραφής  του  υπογράφοντος  για όποιες χώρες χρειάζεται από  το  Ελληνικό  Υπουργείο   Εξωτερικών   (Αρίωνος10  Αθήνα ) . Όταν υπάρχει διάζευξη και ο γάμος έχει τελεστεί στην Ελλάδα: α) Ληξιαρχική  πράξη  γάμου  με  καταχώρηση της λύσης του, καθώς επίσης και Διαζευκτήριο “Μόνο για γάμο” από Αρχιεπισκοπή ή Μητρόπολη, αν ο Γάμος ηταν θρησκευτικός και β) σε περίπτωση χηρείας  Ληξιαρχική  πράξη   θανάτου. Όταν υπάρχει διάζευξη και ο γάμος έχει τελεστεί στο Εξωτερικό: Δικαστική Απόφαση ή οικογενειακή κατάσταση (επικυρωμένη  και   μεταφρασμένη).

5. Δημοσίευση του γάμου  σε  ημερήσια  Αθηναϊκή  εφημερίδα  (  ένα  φύλλο  για κάθε  μελλόνυμφο )  Τα  ονόματα  των   αλλοδαπών  πρέπει  να  αναγράφονται  στα  ελληνικά.

6. Παράβολο ή Διπλότυπο Είσπραξης    χαρτοσήμου  18  €  ( από  Δ.Ο.Υ. ) ή  e-paravolo το οποίο θα συνοδεύεται με το αποδεικτικό πληρωμής

7. Αποδεικτικό   στοιχείο  κατοικίας ( π.χ.  πρόσφατος  λογαριασμός  Ε.ΥΔ.ΑΠ.  ή  Ο.Τ.Ε. ή  Δ.Ε.Η. στο όνομα του ενδιαφερόμενου  ή  μισθωτήριο  συμβόλαιο  ή Εκκαθαριστικό  Εφορίας ή λογαριασμό κινητού τηλεφώνου κ.λ.π. ).

Όλα τα  ανωτέρω δικαιολογητικά  αφορούν τον μελλόνυμφο

Οι  υπήκοοι  κρατών – μελών  ΕΕ  δεν  χρειάζονται  άδεια  παραμονής ,  αλλά  πρέπει  να  έχουν  το  διαβατήριο τους  και  την  άδεια  διαμονής, παραμονή πέρα του τριμήνου χρεάζεται κάρτα Ευρωπαίου Πολίτη.

 

Έκδοση άδειας πολιτικού γάμου για Έλληνες κατοίκους εξωτερικού

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Οι   Έλληνες που κατοικούν , έστω και προσωρινά ,στο εξωτερικό  καταθέτουν δικαιολογητικά  για έκδοση άδειας γάμου  στο Δήμο που είναι δημότες.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

1 . Αίτηση (θα τη βρείτε στα κατά τόπους Προξενεία και Πρεσβείες)

2. Υπεύθυνη δήλωση του  Ν. 1599/1986  στην οποία θα αναγραφεί το εξής κείμενο:  « δεν συντρέχει στο πρόσωπο μου ή στις σχέσεις μου με  το άτομο που πρόκειται να τελέσω γάμο κανένα από τα κωλύματα των άρθρων 1350, 1351 , 1352 , 1354, 1356, 1357 και 1360 του Α.Κ. . Είμαι κάτοικος …………………….., Οδός…………..  αρ….. ( Προσοχή η διεύθυνση στο Εξωτερικό) .  Ο γάμος που πρόκειται να συνάψω  είναι ο ………. ( βαθμός γάμου  1ος ,2ος ,..).

3. Εξουσιοδότηση για κατάθεση δικαιολογητικών και παραλαβή άδειας γάμου.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα φέρουν  θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του μελλόνυμφου από το Ελληνικό προξενείο του κατοικίας του.

4. Ληξιαρχική πράξη γέννησης.

5. Δημοσίευση  του γάμου  σε  μία (1) ημερήσια  Αθηναϊκή  εφημερίδα.

6. Παράβολο ή Διπλότυπο Είσπραξης   χαρτοσήμου  18  €  ( από  Δ.Ο.Υ. ) ή  e-paravolo το οποίο θα συνοδεύεται με το αποδεικτικό πληρωμής

7. Όταν υπάρχει διάζευξη: α) Ληξιαρχική  πράξη  γάμου  με  καταχώρηση της λύσης του, καθώς επίσης και Διαζευκτήριο “Μόνο για γάμο” από Αρχιεπισκοπή ή Μητρόπολη, αν ο Γάμος ήταν θρησκευτικός και β) σε περίπτωση χηρείας  Ληξιαρχική  πράξη   θανάτου.

8. Φωτοτυπία ταυτότητας του αιτούντος

Διαδικασία τέλεσης πολιτικού γάμου

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Για  τον προσδιορισμό  τέλεσης  πολιτικού  γάμου απαιτείται  Αίτηση από  κοινού υπογεγραμμένη  από τους  ενδιαφερόμενους  στο  Δημαρχείο  της  επιλογής  τους. Κατά  την  τέλεση  του  γάμου  οι  μελλόνυμφοι  πρέπει  να  συνοδεύονται  από  (2) δύο  μάρτυρες  ενήλικες  ( μπορεί  να  είναι   και   συγγενείς )  με  τις  ταυτότητές  τους.

Οι Γάμοι στο Δήμο μας τελούνται κάθε Παρασκευή απόγευμα από (19:00 έως 20:00) στην Βίλα Κοτοπούλη (Α. Παναγούλη 17 ).