Κοινοποίηση

Καλώς ορίσατε στη Σελίδα του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Ζωγράφου! Εδώ θα βρείτε ενημερωμένο περιεχόμενο σχετικά με τα τελευταία νέα για το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ζωγράφου.

Στο πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Ζωγράφου υλοποιείται η δομή του Κοινωνικού Φαρμακείου που απευθύνεται σε άτομα που διαμένουν στο Δήμο, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων στη χώρα και των αιτούντων διεθνούς προστασίας.

Στόχος του κοινωνικού φαρμακείου είναι η παροχή φαρμάκων, παραφαρμάκων και λοιπού υγειονομικού υλικού σε κατοίκους του Δήμου που ζουν στα όρια της φτώχειας. Η λειτουργία του στηρίζεται κατά κύριο λόγο σε δωρεές πολιτών.

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

  1. Αίτηση (παρέχεται από την υπηρεσία μας).
  2. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή Ειδικό δελτίο Ταυτότητας ομογενούς και άδεια διαμονής.
  3. Φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ ή μισθωτήριο συμβόλαιο μέσω του οποίου θα βεβαιώνει τη διεύθυνση της κατοικίας.
  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης πρόσφατο εντός 5μήνου.
  5. Σε περίπτωση αναπηρίας αντίγραφο της βεβαίωσης της επιτροπής που αναγράφει το ποσοστό αναπηρίας (ΚΕΠΑ).
  6. Ιατρική Γνωμάτευση- Ιατρική συνταγή
  7. Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)
  8. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας σε ισχύ.
  • Όταν όλη η οικογένεια αιτείται φαρμακευτική κάλυψη τότε απαιτούνται δικαιολογητικά για όλα τα μέλη της οικογένειας.
  • Εάν είναι σύζυγοι σε διάσταση θα προσκομίζουν Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο λειτουργεί με φαρμακοποιό και κοινωνικό λειτουργό, καθημερινά από τις 9.00π.μ. έως 17.00 μ.μ. για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την παραλαβή δωρεών.
Δ/νση: Πολυφήμου 5 και Μπισκίνη, Ζωγράφου 157 71
Τηλ.: 210 7481422
E-mail: koinonikofarmakeio@zografou.gr

 


Σημ: Από το 2017 το έργο εντάχθηκε στην πράξη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ζωγράφου» με κωδικό ΟΠΣ 5003674 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Αττική 2014-2020» και απασχολεί έναν κοινωνικό λειτουργό και έναν φαρμακοποιό.

Από το Ιανουάριο του 2023 η συνέχιση της λειτουργίας του εντάσσεται στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027, με χρηματοδότηση από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027» στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 04 , πληροί τις προδιαγραφές, όρους και προϋποθέσεις της πρόσκλησης αττ023-Α/Α ΟΠΣ 2348, όπως ισχύει καθώς και του «Οδηγού Εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών {ΕΥΣΕΚΤ, Μάιος 2023).