Κοινοποίηση

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζωγράφου είναι χώρος πρώτης υποδοχής που συμβάλλει στο έργο των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου, επιτελώντας την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα, που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο Κέντρο Κοινότητας είναι δωρεάν προς όλους με βάση την καθολική κάλυψη, στο πλαίσιο των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων του Δήμου Ζωγράφου για την παροχή Κοινωνικής πρόνοιας σε επιβαρυμένα υποσύνολα ανθρώπων της τοπικής κοινωνίας.

Το Κέντρο Κοινότητας εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού.
Διεύθυνση: Ι. Θεολόγου 22
Τηλέφωνο: 210 7785489 , 210 7784508, 210 7706674 & 210 7789443


Σημ: Από το 2017 το έργο εντάχθηκε στην πράξη « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζωγράφου» με κωδικό ΟΠΣ 5002578 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

Από το Ιανουάριο του 2023 η συνέχιση της λειτουργίας του εντάσσεται στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027, με χρηματοδότηση από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027» στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 04 , γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα: α) στον Ν. 4368 (ΦΕΚ Α΄21/21.02.2016) όπως ισχύει σήμερα, β) στην ΚΥΑ 49744/2023(φεκ 3222/Β/19.05.2023), γ) στο άρθρο 101 του Ν.5041/2023 (ΦΕΚ Α΄87) και δ) στον Οδηγό Εφαρμογής & Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας {ΕΥΣΕΚΤ, Μάιος 2023).