Κοινοποίηση

Αντικείμενο της δομής είναι η παροχή ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ) των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει. Η δομή είναι δυναμικότητας 15 ατόμων και λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 7.00 έως 15.00

Στις υπηρεσίες της ημερήσιας φροντίδας περιλαμβάνονται:

  • Νοσηλευτική φροντίδα
  • Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης
  • Ατομική Υγιεινή
  • Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης
  • Προγράμματα ανάπτυξης κινητικών και κοινωνικών δεξιοτήτων
  • Μετακίνηση των φιλοξενούμενων από και προς τη δομή

Διεύθυνση: Αθ. Διάκου 18
Τηλέφωνο: 210 74 81980
Ώρες λειτουργίας: 7.00-15.00
Πληροφορίες: ΤΣΙΤΣΙΟΥΡΗ Ι.


Σημ: Το έργο εντάχθηκε στην πράξη «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ζωγράφου» με κωδικό ΟΠΣ 5002284 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

Από το Ιανουάριο του 2023 η συνέχιση της λειτουργίας του εντάσσεται στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027, με χρηματοδότηση από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027» στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 04 , πληροί τις προδιαγραφές, όρους και προϋποθέσεις της πρόσκλησης αττ025-Α/Α ΟΠΣ 2428, όπως ισχύει καθώς και του θεσμικού πλαισίου των δομών ΚΗΦΗ, όπως ισχύουν.