Κοινοποίηση

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας – Κοινωνικής Ανάπτυξης και Ισότητας των Φύλων.

Η Κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Ζωγράφου παρέχει  υπηρεσίες σε όλους τους  κατοίκους που αντιμετωπίζουν  κάποια δυσκολία στην οικογενειακή ζωή τους και ζητούν υποστήριξη. Βασικός στόχος  της είναι η προαγωγή της υγείας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Το προσωπικό της Υπηρεσίας απαρτίζεται από Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κοινωνιολόγους, Επισκέπτριες Υγείας, Φυσιοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Νοσηλευτές, Οικογενειακούς Βοηθούς και Διοικητικό Προσωπικό.

Κοινωνική Εργασία
Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της υπηρεσίας ασχολούνται με θέματα:

  • Κοινωνικής έρευνας
  • Συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξη σε άτομα και οικογένειες που αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα.
  • Εφαρμογής προγραμμάτων και δράσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινότητας.
  • Συμβουλευτικής & παραπομπής ατόμων και οικογενειών σε υπηρεσίες και φορείς υγείας.
  • Συνεργασίας με την Εισαγγελία για διευθέτηση θεμάτων που αφορούν  κατοίκους του Δήμου μας.
  • Συνεργασίας με την Εισαγγελία Αθηνών για διερεύνηση συνθηκών διαβίωση ανηλίκων.

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) είναι ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από τους ιστότοπους: isotita.gr και airetes.gr

 

Διευθύνσεις και Τηλέφωνα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ζωγράφου