Κοινοποίηση

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
τμήμα ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση:  Γ. Ζωγράφου 7, T.K: 157 72

Προϊστάμενος/η: Βαμβακάς Πέτρος

Τηλέφωνο: 213-20.24.105, 213-20.24.104

adeies_kat@zografou.gr

Από το Δήμο αδειοδοτούνται :

Όλα τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων διέπεται από υγειονομικές διατάξεις ή το υγειονομικό κανονισμό και στα οποία γίνεται παρασκευή ή και διάθεση σε πελάτες ή διανομή φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντήρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών.

Καταστήματα και επιχειρήσεις στα οποία γίνεται προσφορά υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία , π.χ. κομμωτήρια κουρεία κ.λ.π..

Αιτήσεις – Δικαιολογητικά για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Αιτήσεις – Δικαιολογητικά  για γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος  Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών

Αιτήσεις – Δικαιολογητικά  για γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος  Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

 

Άδεια Μουσικής 

(Άρθρο 80 του Ν. 3643 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» και Τοπική Κανονιστική)

Για να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων, θα πρέπει το κατάστημα να λειτουργεί νόμιμα.

Η αίτηση για άδεια μουσικής – μουσικών οργάνων, υποβάλλεται από το μήνα Οκτώβριο μέχρι 31/12 του τρέχοντος έτους και αφορά στο επόμενο έτος.

Αν κατάστημα μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο, με την αντικατάσταση της άδειας του καταστήματος, αντικαθίσταται και η άδεια λειτουργίας μουσικής– μουσικών οργάνων, μέχρι τη λήξη του χρόνου ισχύος της, χωρίς την υποβολή νέων δικαιολογητικών.

Δικαιολογητικά για άδεια μουσικής

Αίτηση για άδεια μουσικής

Δικαιολογητικά για ανανέωση άδειας μουσικής (από το Δήμο)

 

Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

Πληροφορίες και έντυπα σχετικά με την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κουρέα, Κουρέα Α, Κομμωτή, Κομμωτή Α και Τεχνίτη  περιποίησης νυχιών (χεριών και ποδιών), σύμφωνα με το ΦΕΚ 193/Α/2-8-2005 – Π.Δ. 133/2005, μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Πίνακας που αφορά άδειες ασκήσεως επαγγέλματος

Δικαιολογητικά για άδεια άσκησης επαγγέλματος

Αίτηση για άδεια άσκησης επαγγέλματος