Κοινοποίηση

Το ΝΠΔΔ-ΟΤΑ Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Ζωγράφου», που εδρεύει στην Αθήνα (Ζωγράφου) (Γεωργίου Ζωγράφου 7, ΤΚ 157 72, Τηλέφωνο: 2132024102 & 106), όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Δήμαρχό του, ενημερώνει με το παρόν, και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) και ιδιαιτέρως του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του Ν.4624/2019, υπό την ιδιότητά του ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» το φυσικό πρόσωπο που συμπληρώνει και υπογράφει την ως άνω Αίτηση (εφεξής καλούμενο «Υποκείμενο των Δεδομένων»-ΥτΔ), ότι ο ίδιος ο ΟΤΑ και οι αρμόδιες Υπηρεσίες-Διευθύνσεις-Τμήματα αυτού (όπως και οι υπάλληλοί του, που ενεργούν υπό την εποπτεία του, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του και στα πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του), συλλέγει, επεξεργάζεται και τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στο Έντυπο της Αίτησης , τα οποία αυτοβούλως και για την ικανοποίηση των αιτημάτων του υποβάλλει ο/η αιτών/ούσα – «Υποκείμενο των Δεδομένων».

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δραστηριότητα επεξεργασίας ΔΠΧ

 1. Συλλογή
 2. Αποθήκευση
 3. Χρήση

Υποκείμενα

Αιτών/ούσα

Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία

Αιτών/ούσα

 • Στοιχεία επικοινωνίας (Όνομα, Επώνυμο, Τόπος κατοικίας, Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλεφωνικός αριθμός, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 • Προσωπικά στοιχεία (Πατρώνυμο, ΑΦΜ)

Σκοπός επεξεργασίας ΔΠΧ

 • Διεκπεραίωση αιτήματος χορήγησης ληξιαρχικής πράξης
 • Ανάγκη επικοινωνίας με το ΥτΔ

Νομική βάση επεξεργασίας ΔΠΧ

Επεξεργασία απαραίτητη για την συμμόρφωση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας με έννομη υποχρέωση (άρθρο 6 § 1γ’ ΓΚΠΔ)

Χρόνος διατήρησης ΔΠΧ

Διατήρηση στο αρμόδιο Τμήμα για απαραίτητο χρονικό διάστημα διάρκειας για διάστημα που απαιτείται από την οικεία νομοθεσία – Ασφαλής αρχειοθέτηση και στη συνέχεια, ασφαλής καταστροφή των ΔΠΧ δυνάμει νομοθετικών διατάξεων (πχ. ΠΔ 480/1985)

Δικαιώματα ΥτΔ*

 • Πρόσβαση (ΓΚΠΔ άρθρο 15)
 • Διόρθωση (ΓΚΠΔ άρθρο 16)
 • Περιορισμός της επεξεργασίας (ΓΚΠΔ άρθρο 18)

*υπό τους όρους της κείμενης νομοθεσίας

Τρόπος άσκησης δικαιωμάτων ΥτΔ

 • με επιστολή στη διεύθυνση «Δήμος Ζωγράφου» (Γεωργίου Ζωγράφου 7, ΤΚ 157 72, Αθήνα)
 • με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση dhmarxos@zografou.gr

Περαιτέρω Διαβίβαση Εχεμύθεια

Δεν γίνεται διαβίβαση.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

 • μέσω συμπλήρωσης ηλεκτρονικής φόρμας (όπως περιγράφεται στο https://www.dpa.gr/el/polites/katagelia_stin_arxi)
 • ηλεκτρονικά με αποστολή στο email: complaints@dpa.gr
 • με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της Αρχής: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα. με ηλεκτρονικό μήνυμα (www.dpa.gr)
 • με αυτοπρόσωπη υποβολή στα γραφεία της Αρχής (1ος όροφος). Ώρες κοινού στο γραφείο πρωτοκόλλου: 09:00 – 13:00