Κοινοποίηση

Οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι Ζωγράφου που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου  μπορούν  να καταθέτουν τη σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  από την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020 μέχρι  και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020  και ώρες από 9.00 μέχρι 13.30, στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (Ιωάννου Θεολόγου 22) . (Η αίτηση για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ζωγράφου βρίσκεται συνημμένη στο τέλος του κειμένου).  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση (κατεβάστε τη  σχετική αίτηση εδώ ). Προς αποφυγή του συνωστισμού επισημαίνουμε ότι η σχετική αίτηση πρέπει να προσκομίζεται συμπληρωμένη.  ΠΡΟΣΟΧΗ Μόνο η  υπογραφή θα τεθεί ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου κατά την κατάθεση.
 2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και  Άδειας διαμονής σε ισχύ  για όλα τα μέλη που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση .
 3. Αντίγραφο  δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 [για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2019 έως 31/12/2019] (έντυπο Ε1)
 4. Εκκαθαριστικό εφορίας φορολογικού έτους  2019.
 5. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ακόμα και αν δεν υπάρχει δηλωθέν ακίνητο.
 6. Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ ή αντίστοιχης ιδιωτικής εταιρείας απ όπου προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας
 7. Αντίγραφο ηλεκτρονικού μισθωτηρίου απ’  όπου προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας (σε περίπτωση ενοικίασης ακινήτου)
 8. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατο εντός 5μήνου).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 1. Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας.
 2. Πιστοποιητικό  από ΚΕΠΑ
 3. Διαζευκτήριο ή  σε περίπτωση διάστασης επίσημο αποδεικτικό απόδειξης αυτής.
 4. Σε περίπτωση παραχώρησης κατοικίας , το έντυπο  Ε2 αυτού που παραχωρεί την κατοικία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 • Για έγγαμους ή για ενήλικα άτομα που συγκατοικούν  απαιτείται να προσκομίζονται από όλους τα δικαιολογητικά 2,3,4,5
 • Έγγαμοι και άτομα ενήλικα που συνοικούν δεν δικαιούνται να υποβάλλουν ξεχωριστές αιτήσεις.  εγγραφής.
 • Όσοι  είναι δικαιούχοι σε άλλο πρόγραμμα κοινωνικής παροχής π.χ. ΤΕΒΑ δεν  μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα του  στο Κοινωνικού Παντοπωλείου.
 • Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία επικοινωνίας με τον αιτούντα για την διεξαγωγή  κοινωνικής έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των στοιχείων που έχουν δηλωθεί και οι συνθήκες διαβίωσής.
 • Σε περίπτωση μη  προσκόμισης όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών με την κατάθεση της αίτησης, αυτή  θα κρίνεται ελλιπής και θα απορρίπτεται.
 • Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά  υποβάλλονται αυτοπροσώπως. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί από τρίτο πρόσωπο  με προσκόμιση  εξουσιοδότησης  με θεωρημένο  το γνήσιο της υπογραφής.
 • Η Υπηρεσία επιφυλάσσεται και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον αυτά κριθούν αναγκαία