Κοινοποίηση

Πρόσκληση για την πρακτική άσκηση δύο υποψηφίων δικηγόρων απευθύνει ο Δήμος Ζωγράφου.
Οι υποψήφιοι , που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών (με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης) στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου ΖΩΓΡΑΦΟΥ, καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα αίτησης για την κάλυψη δύο θέσεων.