Κοινοποίηση

Προκήρυξη – για την σύναψη Σύμβαση Μίσθωσης  Έργου (ΣΜΕ), για την παροχή υπηρεσιών έναντι Αντιτίμου από τους ωφελούμενους – διάρκειας έως 12 μήνες, με Οκτώ (8) Καθηγητές Μουσικής για το Δημοτικό Ωδείο και ένα (1) Επιμορφωτή/τρια για το εργαστήριο Φωτογραφίας.

Υποβολή αιτήσεων από:

  Πέμπτη 16/12/2021  έως και  Τρίτη   21/12/2021

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στο email: andaskala@gmail.com είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου», στην ακόλουθη διεύθυνση: Ανακρέοντος 60 – Ζωγράφου Τ.Κ.15772, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, υπόψη της  κας Αντωνίας Καλύβα (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2107713802).

Συνημμένα Αρχεία:

  • Ανακοίνωση
  • Παράρτημα
  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση