Κοινοποίηση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας Ζωγράφου, 13/07/2012
Ενημέρωσης & Διεθνών Σχέσεων
Ταχ.Δ/νση : Γ. Ζωγράφου 7, Τ.Κ 15772
Πληροφορίες : Α. Συρούκη
Τηλέφωνο : 213-2024136
E- mail : public@zografou.gr
dhmos.zografou@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Tο Κέντρο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας (ΚΕ.Α.ΕΠ.) ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού για το Δήμο Ζωγράφου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό (100) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για δράσεις Κοινωνικού Χαρακτήρα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΚΕ.Α.ΕΠ. (για την Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα), Κυψέλης 16 Τ.Κ 113 62 Αθήνα, (τηλ. Επικοινωνίας για πληροφορίες : 210 8259850, e-mail: keaep@otenet.gr ).

Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν από την Παρασκευή 13/07/2012 έως και την Κυριακή 22/07/2012 και ώρες και 6:00 μ.μ. – 9:00 μ.μ. Διευκρινίζεται ότι το διάστημα υποβολής αιτήσεων είναι 10 ημερολογιακές ημέρες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»:

α) στα γραφεία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
β) στην ιστοσελίδα www.keaep.gr
γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr),
δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων  >Διαγωνισμών Φορέων > Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ),
ε) στους κατά τόπους ΟΑΕΔ και ΚΕΠ της Περιφέρειας Αττικής Κεντρικού Τομέα και του Δήμου Ζωγράφου.

Συνοδευτικό αρχείο:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 61.903/1/2012