Κοινοποίηση

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

 

Έχοντας υπ’ όψιν:

 

  1. Του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
  2. Του άρθρου 214  του   Ν. 3463/2006
  3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου και τον όγκο της καθημερινής απασχόλησης του Δημάρχου.
  4. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και τη διευκόλυνση του έργου μας με σκοπό την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών.
  5. Την εκδηλωθείσα πρόθεση και το ενδιαφέρον της κ. Χριστίνας Γκούμα για εθελοντική προσφορά υπηρεσιών ως άμισθη Ειδική Σύμβουλος του Δημάρχου Ζωγράφου
  6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε στην Χριστίνα Γκούμα του Γεωργίου καθήκοντα άμισθου συμβούλου του Δήμου Ζωγράφου. Η ως άνω άμισθη Σύμβουλος θα συνδράμει στο έργο του Δημάρχου  όσον αφορά τα θέματα καθημερινότητας και καθαριότητας της πόλης.

Η ανωτέρω θα ασκεί καθήκοντα αμιγώς συμβουλευτικά, χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει γνώμες προς το Δήμαρχο στα ανωτέρω θέματα και θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και το τέλος της θητείας του Δημάρχου πλην της τροποποίησής της ή της ανάκλησής της χωρίς η ορισθείσα να δικαιούται αποζημίωση από την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δήμου καθώς επίσης και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΘΩΔΑΣ

 

 

Κοινοποίηση:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. κ.κ. Αντιδημάρχους
  3. Δ/νση Καθαριότητας, Πρασίνου & Μηχ/κού εξοπλισμού
  4. Πρωτόκολλο

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ