Αποφάσεις

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΓ. ΤΑΚΤ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ.ΔΦ.ΤΑΠ ΜHNOΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (ENERGY)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 98ΗΕΩΡΦ-4ΤΤ 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: ΛΤ/60 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Ν. 3463/2006 ΑΡ. 163)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΙΞΘΩΡΦ-ΑΒΖ 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Σ1/47 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΓ. ΤΑΚΤ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ.ΔΦ.ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 750/15-1-2024
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΕΡΒΩΡΦ-ΛΚ1 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: ΛΤ/59 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΡΟΜΕΣ) ΣΥΜΒΑΣΗ 12484/12/5/23 (23SYMV012671634)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 661ΥΩΡΦ-4Ε9 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/114 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΘΕΟΔΑΜΑΝΤΟΣ 29 & ΜΑΙΚΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 2ου ΚΕΠ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΒΙΩΣΑΣΑΣ ΛΑΪΝΑ ΜΑΡΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ - ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9Θ8ΡΩΡΦ-Λ93 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/112 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2024 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 3η δόση (από 5) ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑ:ΨΞΒ146ΜΤΛ6-Τ2Ω
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 97Ε9ΩΡΦ-53Η 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: ΛΤ/58 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Α΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2024 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 2η δόση (από 5) ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑ:ΨΞΒ146ΜΤΛ6-Τ2Ω
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΑΝΥΩΡΦ-ΞΑΗ 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: ΛΤ/57 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΕΔΣΝΑ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ. ΔΦ. ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΙΥ9ΩΡΦ-3ΤΩ 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: ΛΤ/8 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ "ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΠ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ" ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ0ΥΧΩΡΦ-ΗΩΓ 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Σ1/46 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΕΔΣΝΑ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ. ΔΦ. ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ0ΟΝΩΡΦ-ΚΕ3 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: ΛΤ/7 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ» και διενέργεια της διαδικασίας με απευθείας ανάθεση
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ξ8ΗΩΡΦ-Τ9Ψ 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 6250 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΓ. ΤΑΚΤ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ.ΔΤ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2446/30-1-2024
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΗΓΖΩΡΦ-9ΨΕ 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: ΛΤ/39 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2024
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9376ΩΡΦ-638 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Σ1/45 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΤΙΚΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ - ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Τ.Υ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Τ.Υ. ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΕΛΗΦΘΗ ΣΤΙΣ 21/02/2024)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 94ΓΧΩΡΦ-ΖΩΞ 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/10 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 - ΑΓΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΡΞΦΩΡΦ-Σ93 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/111 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ. ΔΦ. ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ/2023
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ι70ΩΡΦ-6ΓΞ 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: ΛΤ/47 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΙΒ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2023
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΓ84ΩΡΦ-ΗΑΒ 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: ΛΤ/48 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ,ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ 36322/12/12/23 (23SYMV013956790)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΥΛΚΩΡΦ-Ζ5Β 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/110 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΓ. ΤΑΚΤ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ.ΔΤ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 35062/6-12-2023
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΓΘ4ΩΡΦ-ΜΨΤ 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: ΛΤ/17 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 - ΖΥΓΟΡΟΝΙΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΝΜΝΩΡΦ-0Μ6 22/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/109 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ