Αποφάσεις

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΜΕΛΕΤΗ 3/2019,ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 11866/19-6-2019)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 60ΟΥΩΡΦ-3ΙΦ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/813 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΔΑ: 9ΞΣΤΩΡΦ-ΘΘΟ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 11907 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΨΨΕΖΩΡΦ-Ψ1Σ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 11906 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΤΡΩΝ-ΚΟΠΗ ΞΗΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ (ΜΕΛΕΤΗ 28/2019,ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 2259/6-2-20)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΔΕΩΩΡΦ-26Β 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/807 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔAΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΤΜΗΜΑ 1 (ΜΕΛΕΤΗ 30/2018, ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 17113/23.09.2019)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΙΥ3ΩΡΦ-Ρ1Θ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/810 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ (EIΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ 4) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ(ΤΡΟΦΙΜΑ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 13/2018,ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 825/20-1-2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Η88ΩΡΦ-ΑΒΥ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/811 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΣΕ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ12ΘΩΡΦ-4ΟΖ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/808 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΛΙΣΙΩΝ 21
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω81ΞΩΡΦ-ΤΝ4 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 11666 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΩΚΓΩΡΦ-Τ68 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Σ1/236 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ (ΑΟΕ 139/18,ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ. 12/2018,Α.Α.Υ. 162/2018 & ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡ. 8398/23-5-2018)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω6ΚΗΩΡΦ-08Β 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/809 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΣΕ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΘΩΣΩΡΦ-ΖΦ5 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Σ1/234 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Β'15ΗΜΕΡΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΥΠΗΡ.ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ (ΙΔΑΧ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΞΘΟΩΡΦ-ΝΑ7 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 592 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Β'15ΗΜΕΡΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΥΠΗΡ.ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (ΙΔΑΧ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ0ΤΣΩΡΦ-ΓΩΒ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 591 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Β'15ΗΜΕΡΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΥΠΗΡ.ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΙΔΑΧ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΜΡΣΩΡΦ-5ΓΣ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 590 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔAΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΤΜΗΜΑ 1 (ΜΕΛΕΤΗ 30/2018, ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 17113/23.09.2019)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΟΥΔΩΡΦ-1ΛΛ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/806 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Β' 15ΗΜΕΡΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΥΠΗΡ.ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ (ΙΔΑΧ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΜ9ΘΩΡΦ-9ΚΓ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 589 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Β'15ΗΜΕΡΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΥΠΗΡ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΙΔΑΧ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΚΔΛΩΡΦ-6ΜΒ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 588 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Β'15ΗΜΕΡΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΥΠΗΡ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΙΔΑΧ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΛ28ΩΡΦ-ΗΣΛ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 587 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Β'15ΗΜΕΡΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΥΠΗΡ.ΔΙΟΙΚ.& ΟΙΚΟΝ.(ΙΔΑΧ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΗΖΕΩΡΦ-Φ7Θ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 585 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Β'15ΗΜΕΡΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤ.ΑΘΛΗΤ (ΙΔΑΧ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΙΘΝΩΡΦ-ΓΑ3 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 586 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 1,670