Αποφάσεις

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ - ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΕΚΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΦΖΙΩΡΦ-8ΙΚ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 24224/17-09-2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Γ06ΩΡΦ-ΛΥΛ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Σ1/244 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ Γ' ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΤΗΝ Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 622ΗΩΡΦ-9Ε9 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/1271 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση απευθείας ανάθεσης για την Υπηρεσία με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ8ΤΒΩΡΦ-ΠΕ4 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 24202 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΟ Ο.Α.Ε.Δ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΦΗΣΩΡΦ-ΘΣ3 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/1272 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΓ. ΤΑΚΤ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ.ΔΦ.ΤΑΠ ΜHNOΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 (ΕΛΙΝΟΙΛ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΠΜ6ΩΡΦ-ΙΧΖ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: ΛΤ/253 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ Γ' ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΕ1ΝΩΡΦ-Ν70 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/1270 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΓ. ΤΑΚΤ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ.ΔΦ.ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ3ΥΔΩΡΦ-Ψ3Φ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: ΛΤ/252 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΠΔ ΑΠΟ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω2ΓΥΩΡΦ-ΙΧΠ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: ΛΤ/254 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργεια με απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑ5ΒΩΡΦ-3ΧΧ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 24059 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (ΜΕΛΕΤΗ 5/2021,ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 15812/24-6-2021)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 90ΑΥΩΡΦ-ΚΛ8 17/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/1269 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδέσμευση. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2021 (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΟΒΣΩΡΦ-ΧΩΤ 17/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/48 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΥΠΗΡ.ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. (ΜΟΝΙΜΗ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΥΥ3ΩΡΦ-0ΥΑ 17/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 871 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΥΠΗΡ.ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. (ΜΟΝΙΜΗ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΣΓΓΩΡΦ-ΙΣΡ 17/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 870 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ψ1ΣΩΡΦ-93Β 17/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Σ1/243 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης ανάθεσης για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ COVID -19», βάσει του άρθρου 32 & 32Α του ν. 4412/2016.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΕΔΧΩΡΦ-20Κ 17/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 24185 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΑΠΟ 01/06/2020 ΕΩΣ 31/07/2021) (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ αρ. 158 και 160 του Ν. 3463/2006)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΗ8ΑΩΡΦ-Γ1Φ 17/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Σ99/110 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΛΟΓΩ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΑΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΨΞΗΩΡΦ-ΜΣΒ 17/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/1268 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΙΔΙΟΥ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΑΠ-ΔΤ-ΔΦ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΙΕΡΡΑΚΟΥ ΑΦΕΛΦΩΝ 46
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΝΜΙΩΡΦ-ΞΝΟ 17/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Σ1/242 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Α'15ΗΜΕΡΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΥΠΗΡ.ΔΗΜ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΙΜΟΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΛΣΧΩΡΦ-453 16/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 869 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 1,928