Αποφάσεις

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΕΛΕΤΗ 34/2019,ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 22674/5-12-2019)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ5ΙΥΩΡΦ-ΔΙΜ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1381 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργεια με απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΥΡ0ΩΡΦ-64Υ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 17855 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΒΟΘΡΩΝ (ΜΕΛΕΤΗ 10/2019,ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 11646/18-6-2019,ΑΟΕ 190-7-7-20 ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΚΩ5ΩΡΦ-ΡΘ8 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1380 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ - ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΕΚΚ) (ΜΕΛΕΤΗ 17/19, ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 3453/24.02.20) - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΚΘΙΩΡΦ-83Ω 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1377 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης της υπ’ αριθμ. 3721/2020 σύμβασης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΠΙΚΩΡΦ-ΚΧ4 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 18037 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΒΟΘΡΩΝ (ΜΕΛΕΤΗ 10/2019,ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 11646/18-6-2019)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω8ΦΛΩΡΦ-Φ3Ψ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1379 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ - ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΕΚΚ) (ΜΕΛΕΤΗ 17/19, ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 3453/24.02.20) - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΤ1ΟΩΡΦ-Υ1Ξ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1376 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ 12ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΓΨΕΩΡΦ-Α0Α 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 17818 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 - ΚΑΝΑΒΟΥ ΣΟΦΙΑ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 64ΞΗΩΡΦ-3ΜΨ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1375 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 - ΚΑΝΑΒΟΥ ή ΣΠΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΩΔΖΩΡΦ-ΕΒΚ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1374 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Aνάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για την έκτακτη επισκευή του οχήματος ME 121281.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω11ΡΩΡΦ-10Ο 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 17859 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Aνάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για την έκτακτη επισκευή του οχήματος ME 76204.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω876ΩΡΦ-ΧΓΑ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 17858 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για ανάθεση υπόθεσης του Δήμου σε Δικηγορική Εταιρεία.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΡΝΘΩΡΦ-ΟΦΣ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 17857 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ.2/2020
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΔΑ: Ω5Ω2ΩΡΦ-ΒΟΨ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 15351/2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΚΑΡΤΑ HID 125(EM4100).ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:3/2020,ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ:1033/22-7-2020,ΑΠ.ΑΝΑΘΕΣΗΣ:13809/4-8-2020.ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΑΝΑΘΕΣΗ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9Ε4ΘΩΡΦ-ΑΚΚ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1373 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨ΕΠΙΣΚΕΥΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ¨
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΘΗΚΩΡΦ-ΙΗ6 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1369 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω7Ρ6ΩΡΦ-ΕΦΨ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 17601/06-10-2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 - ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ (ΧΗΡΑ ΚΑΝΑΒΟΥ).
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΓΖΦΩΡΦ-ΒΦ7 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1372 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 / ΚΑΝΑΒΟΣ-ΣΠΥΡΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΝΕΦΩΡΦ-8ΗΧ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1371 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμπλήρωση της 1074/22-12-1961 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ζωγράφου «Περί μετονομασίας της οδού Ατρομήτου εις οδόν ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΥ» (σε οδό Γεωργίου Σταυραετού)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΤ2ΗΩΡΦ-ΛΘ9 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 17609 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 1,739