Αποφάσεις

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΟΓ2ΩΡΦ-Τ2Ξ 29/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 7311 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ(ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:8/2020,ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ:4520/11-3-20,ΑΠ.ΑΝΑΘΕΣΗΣ:4957/23-3-2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ζ5ΡΩΡΦ-ΚΣ8 29/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 621A ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2015».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΛΨΦΩΡΦ-ΙΚΗ 29/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 7913 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΞΗΜΩΡΦ-268 29/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 7912 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 1ου & 2ου Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» (ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 89295), με αριθμό Διακήρυξης 4111/05-03-2020.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω319ΩΡΦ-6ΚΝ 29/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 7911 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση Κρατήσεων ΜΑΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9Κ8ΤΩΡΦ-ΚΨ0 28/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 614Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση Κρατήσεων ΜΑΙΟΥ 2020 ( ΚΟΙΝ. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ )
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ1Υ6ΩΡΦ-ΟΜΦ 28/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 00619 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση Κρατήσεων ΜΑΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Α8ΡΩΡΦ-Κ0Ρ 28/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 613 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απόδοση Κρατήσεων ΜΑΙΟΥ 2020 ( ΦΟΡΟΣ 8% Χ.Ε. 178Α , 411Α , 423Α , 424Α ΛΟΓ. ΤΑΚΤ. ΠΑΡΟΧΩΝ )
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΓΠΦΩΡΦ-Ψ59 28/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 00620 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση Κρατήσεων ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 92ΒΔΩΡΦ-Φ3Δ 28/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 611A ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση Κρατήσεων ΜΑΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΞΡΔΩΡΦ-ΡΑΙ 28/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 612Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση Κρατήσεων ΜΑΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ω1ΛΩΡΦ-Α65 28/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 615Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση Κρατήσεων ΜΑΙΟΥ 2020 ( ΚΟΙΝ. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ )
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 92ΘΡΩΡΦ-ΥΩΤ 28/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 00618 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση Κρατήσεων ΜΑΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΧΤΜΩΡΦ-ΧΓ5 28/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 00617 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση Κρατήσεων ΜΑΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΨΑΩΡΦ-6Κ7 28/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 616Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΣΩΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΟΡΜΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ω7ΤΒΩΡΦ-ΗΣ3 28/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 7877 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΑΡ.ΚΥΚΛ ΜΕ121281)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω2Ξ8ΩΡΦ-ΙΚΟ 28/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 7517/25-5-2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ - ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΒΟΛΗΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω6ΜΞΩΡΦ-Ι0Τ 28/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 7633 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 1/4/2020 - 30/4/2020.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω907ΩΡΦ-5Φ6 28/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 00610Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ - ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΒΟΛΗΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID -19
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΤΡ0ΩΡΦ-ΡΥ1 28/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 7632 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 1,644