Αποφάσεις

Απόφαση απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία με τίτλο: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ WIFI»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΚ8ΗΩΡΦ-Μ9Ζ 23/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 18973 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξειδίκευση πίστωσης για πραγματοποίηση καλοκαιρινής εκδήλωσης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9Τ8ΩΩΡΦ-5ΞΒ 23/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 18199 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΨΘΓΩΡΦ-1Ρ7 23/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 18961 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποξήλωση σήμανσης αναπηρικής θέσης στάθμευσης επί της οδού Ρήγα Φεραίου 10 (ΑΔΣ 317/2019) λόγω λήξης ισχύος.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΛΥΑΩΡΦ-Ο5Φ 23/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 18898 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Απόφαση απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΧΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ5ΔΦΩΡΦ-2Τ3 23/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 18873 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ 1η ΜΕΙΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΩΤ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ & ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΕΣ ΟΔΟΥΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ, ΕΥΘ.ΚΛΑΔΟΥ, ΜΙΣΚΙΝΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ)»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΔΑ: 6ΨΖΓΩΡΦ-2ΧΤ 23/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 17989 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία με τίτλο: «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Ο2ΘΩΡΦ-ΞΟΛ 22/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 18757 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 4ου πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Τμήματα 6ο και 7ο».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9Ι51ΩΡΦ-933 22/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 15397 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ 1) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ(ΤΡΟΦΙΜΑ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 13/2018,ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 411/14-1-2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6486ΩΡΦ-0Ν0 22/07/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/998 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Κ.Ο. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ0ΕΡΩΡΦ-Γ47 22/07/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/997 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 21/4/2021 - 28/6/2021 ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ Μ.8,ΑΒΥΔΟΥ 93 & ΠΑΠΑΓΟΥ ΣΤΡ. 38.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω8ΚΕΩΡΦ-56Ψ 22/07/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/996 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 17/5/2021 - 12/7/2021 ΓΙΑ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟ (ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ 15).
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω8ΕΖΩΡΦ-ΜΩΠ 22/07/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/995 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδέσμευση. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΓΙΟΥ & ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΓ19ΩΡΦ-ΦΛΑ 22/07/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/28 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 17/9/2020 - 31/5/2021 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ 45.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Τ2ΠΩΡΦ-ΥΞ4 22/07/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/994 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΕΔ7ΩΡΦ-ΤΞΗ 21/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 17962/19-7-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2ου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ», αναδόχου ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΔΑ: 6ΒΚΧΩΡΦ-ΞΕΜ 21/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 18607 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΙΡΚΩΡΦ-Π5Β 21/07/2021 Αρ. Πρωτ.: Σ1/203 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 - ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΘΡΜΩΡΦ-ΗΗΓ 21/07/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/993 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2022
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ4ΤΩΩΡΦ-2Λ0 21/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 18247 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (1 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 4 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ)»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΓΘ7ΩΡΦ-8ΡΑ 21/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 18201 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 1,894