Αποφάσεις

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργεια με απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ANTIVIRUS KAI ANAΝΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ».
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΔΜ8ΩΡΦ-ΠΝΩ 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 9798 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2019, ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3 (ΜΕΛΕΤΗ 23/2019, ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 23359/04.12.2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΠΞΩΩΡΦ-ΥΒΞ 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/460 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2019, ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3 (ΜΕΛΕΤΗ 23/2019, ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 23359/04.12.2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΚΩΒΩΡΦ-ΛΨΤ 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/459 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2019, ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3 (ΜΕΛΕΤΗ 23/2019, ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 23359/04.12.2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Τ42ΩΡΦ-5Σ4 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/456 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΦΗΟ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΚΛΒΩΡΦ-ΞΙΜ 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 9473/19-04-2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Α'15ΗΜΕΡΟ ΜΑΙΟΥ 2021 ΥΠΗΡ.ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 3Κ (ΜΟΝΙΜΟΙ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΗ20ΩΡΦ-2ΟΥ 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 373 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Α'15ΗΜΕΡΟ ΜΑΙΟΥ 2021 ΥΠΗΡ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3Κ (ΜΟΝΙΜΟΙ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΧΣΝΩΡΦ-ΥΟ9 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 372 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Α'15ΗΜΕΡΟ ΜΑΙΟΥ 2021 ΥΠΗΡ.ΔΗΜ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΙΜΟΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ζ0ΤΩΡΦ-59Α 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 371 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Α'15ΗΜΕΡΟ ΜΑΙΟΥ 2021 ΥΠΗΡ.ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ (ΜΟΝΙΜΟΙ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΒΒΟΩΡΦ-ΩΦ6 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 370 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓ/ΣΜΟΥ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6992ΩΡΦ-ΒΑ9 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Σ1/92 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Α'15ΗΜΕΡΟ ΜΑΙΟΥ 2021 ΥΠΗΡ.ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΙΜΟΙ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω2ΞΝΩΡΦ-Ι2Γ 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 369 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Α'15ΗΜΕΡΟ ΜΑΙΟΥ 2021 ΥΠΗΡ.ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΜΟΝΙΜΟΙ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΛΦΓΩΡΦ-ΑΦΠ 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 368 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργεια με απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ RAPID ΤΕΣΤ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ COVID-19 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΨΝΠΩΡΦ-0Γ6 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 9749 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 - ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΒΤΥΩΡΦ-ΕΟ9 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/458 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Α'15ΗΜΕΡΟ ΜΑΙΟΥ 2021 ΥΠΗΡ.ΤΕΧ.ΕΡΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (ΜΟΝΙΜΟΙ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΞΜ8ΩΡΦ-Ψ1Β 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 367 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (άρθρο 3 του ΠΔ 80/2016)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΤΙ0ΩΡΦ-ΞΟ0 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 9353 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Α'15ΗΜΕΡΟ ΜΑΙΟΥ 2021 ΥΠΗΡ.ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ (ΜΟΝΙΜΟΙ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΠ2ΩΩΡΦ-4ΗΝ 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 365 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 - ΚΑΛΥΒΑ ΕΥΤΥΧΙΑ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΤΥΠΩΡΦ-ΠΛ4 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/457 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 - ΚΑΛΥΒΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ6ΨΤΩΡΦ-9ΞΡ 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/455 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΜΕΛΕΤΗ) "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ1Μ4ΩΡΦ-1ΒΙ 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Σ1/91 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 1,826