Κοινοποίηση

Η 2η Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) Ζωγράφου λειτουργεί στον Δήμο Ζωγράφου από την 25η.05.2018 επί της οδού Χαράλαμπου Μούσκου 18, στον δεύτερο όροφο. Στελεχώνεται από μια διεπιστημονική ομάδα, η οποία περιλαμβάνει:

 1. δύο (2) Γενικούς Ιατρούς και έναν (1) Παθολόγο, οι οποίοι αποτελούν Οικογενειακούς Ιατρούς για τον πληθυσμό ηλικίας δεκαεπτά ετών (17) και άνω,
 2. έναν (1) Παιδίατρο, ο οποίος αποτελεί Οικογενειακό Ιατρό για τον πληθυσμό ηλικίας έως και δεκαέξι (16) ετών,
 3. δύο (2) Νοσηλευτές,
 4. δύο (2) Επισκέπτες Υγείας και
 5. δύο (2) Διοικητικούς Υπαλλήλους

Έργο τής ως άνω διεπιστημονικής ομάδας είναι η παροχή δωρεάν, καθολικής, κατάλληλης, αποτελεσματικής, αποδοτικής, ποιοτικής και ανθρωποκεντρικής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον εγγεγραμμένο πληθυσμό, με έμφαση στις κοινοτικές δράσεις στον γενικό πληθυσμό και με ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Δυνατότητα εγγραφής σε Οικογενειακό Ιατρό της 2ης Τ.ΟΜ.Υ. Ζωγράφου έχει κάθε κάτοικος του δήμου Ζωγράφου. Η εγγραφή πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένης επίσκεψης του πολίτη στη δομή με την ταυτόχρονη προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών:

ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

 1. Έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα ή διαβατήριο)
 2. Α.Μ.Κ.Α. και
 3. Αποδεικτικό κατοικίας ( π.χ. λογαριασμός ΔΕΚΟ, εκκαθαριστικό εφορίας ή ελλείψει αυτών σχετική υπεύθυνη δήλωση).

Σε περίπτωση που η εγγραφή πραγματοποιείται δι’αντιπροσώπουπλέον των ως άνω εγγράφων του Λήπτη Υπηρεσιών Υγείας, απαιτείται και η προσκόμιση εγγράφου ταυτοποίησης του αντιπροσώπου, καθώς και του εγγράφου που παρέχει τη σχετική εξουσία αντιπροσώπευσης (π.χ. εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, απόφαση δικαστικής συμπαράστασης).

ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

 1. Έγγραφα ταυτοποίησης (ταυτότητα ή διαβατήριο) αιτούντος γονέως και τέκνου (αν υπάρχει)
 2. Α.Μ.Κ.Α. γονέως και τέκνου
 3. Αποδεικτικό κατοικίας ( π.χ. λογαριασμός ΔΕΚΟ, εκκαθαριστικό εφορίας ή ελλείψει αυτών σχετική υπεύθυνη δήλωση) αιτούντος γονέως και
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου εξαμήνου.

Η διαδικασία της εγγραφής περιλαμβάνει τη λήψη πλήρους ιστορικού από τον Οικογενειακό Ιατρό και την καταχώρισή του στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.)

Η 2η Τ.ΟΜ.Υ. Ζωγράφου λειτουργεί από Δευτέρα έως και Παρασκευή (πλην των επίσημων αργιών) από τις 07:00 έως τις 22:00, ενώ το ωράριο των ιατρών είναι από τις 08:00 έως τις 21:00.

Κορωνοϊός
Επισημαίνεται, ότι  καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων και επειγόντων μέτρων για την αποφυγή εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού και με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, οι πολίτες που έχουν ανάγκη από τις υπηρεσίες της δομής να μην προσέρχονται σε αυτή, χωρίς να έχει προηγηθεί τηλεφωνική ή άλλη επικοινωνία με το προσωπικό.
Διεύθυνση: Χαράλαμπου Μούσκου 18 (δεύτερος όροφος)Τηλέφωνο: 2107756320, 2107793136FAX: 2107473673Email: 2tomy-zografou@1dype.gov.gr