Κοινοποίηση

Ο Δήμος Ζωγράφου γνωστοποιεί: την πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου με σχέση με τα θέματα Τεχνικών Έργων και υποδομών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 18 του Ν. 4674/2020, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε θέματα Τεχνικών Έργων και υποδομών
και ειδικότερα , στην παρακολούθηση στατικών μελετών , σύνθετων οικοδομικών έργων, έργων αντιστήριξης και υποδομής, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, καθώς και επεξεργασία – παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των ανωτέρω σκοπών.

Συνημμένα Αρχεία