14 Μαρ 2014

Υποβολή αιτήσεων για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Ζωγράφου

Ο Δήμος Ζωγράφου καλεί τα άτομα (Έμμεσα ωφελούμενοι) τα οποία έχουν επιφορτιστεί με τη φροντίδα των ηλικιωμένων (άμεσα ωφελούμενοι) να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων » Κ.Η.Φ.Η από 14/03/2014 έως και 20/03/2014.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Κ.Η.Φ.Η του Δήμου στην διεύθυνση Αθ. Διάκου 18 από 7:00 έως 15:00.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210-74.81.980.
Η υποβολή αιτήσεων αφορά την άμεση κάλυψη μίας κενής θέσης στα Κ.Η.Φ.Η καθώς και την δημιουργία αρχείου επιλαχόντων για μελλοντική εισαγωγή στο πρόγραμμα.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Υποβολή Αίτησης από τους έμμεσα ωφελούμενους.

Η αίτηση συνοδεύεται από κάποια απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και από κάποια για τη συγκέντρωση μορίων, που καλύπτουν τα κριτήρια μοριοδότησης.
Συγκεκριμένα:

 1. Θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ. Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι έλληνες Ομογενείς απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς.
 2. Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2013 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2012 έως 31/12/2012).
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/΄86 του έμμεσα ωφελούμενου, ότι είναι επιφορτισμένος με τη φροντίδα του συγκεκριμένου άμεσα ωφελούμενου.
 5. Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ ή σε οικογένειες με μέλη ΑμεΑ – πέραν του άμεσα ωφελούμενου – απαιτείται Βεβαίωση που έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή εφόσον αυτή ισχύει εφόρου ζωής ή δεν έχει λήξει η χρονική ισχύς της.
 6. Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι εργαζόμενοι, απαιτείται βεβαίωση εργοδότη από την οποία να προκύπτει το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου). Σε περίπτωση αυτοαπασχόλησης, απαιτείται αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ και υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος. Σε περίπτωση αυτοαπασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.
 7. Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι άνεργοι, απαιτείται επίσημο αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ, και:
  • Επίσημο αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
  • Εάν ο/η έμμεσα ωφελούμενος/η λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ, και παραμένει άνεργος/η, απαιτείται επίσημο αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.

Στην περίπτωση υποβολής αίτησης για ΚΗΦΗ, συνυποβάλλονται από τους έμμεσα ωφελούμενους τα ακόλουθα δικαιολογητικά που αφορούν στους άμεσα ωφελούμενους:

 1. Θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εάν οι άμεσα ωφελούμενοι είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ. Εάν οι άμεσα ωφελούμενοι είναι έλληνες Ομογενείς απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς.
 2. Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2013 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2012 έως 31/12/2012).
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Γνωμάτευση Θεράποντος Ιατρού, από την οποία να προκύπτει αν ο άμεσα ωφελούμενος είναι πλήρως, μερικώς ή μη αυτοεξυπηρετούμενος (κινητικά – νοητικά – ψυχικά).

espa-kifi