29 Μαΐ 2018

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (1 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 4 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ)

Ο ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (1 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 4 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ)»
Εκτιμώμενης αξίας 161.242,50 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24% ),
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

Αρχείο ZIP με Δικαιολογητικά & Προδιαγραφές

Αρμόδιος για πληροφορίες: Μαριέττα Καραγεώργη
Τηλέφωνο :. 213 2024236, Φαξ: 213 2024160