11 Απρ 2016

Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση (1η) της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου 11-4-2016

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 5375

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 • ΚΙΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

 • ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

 • ΚΑΛΠΟΔΗΜΟΥ- ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 • ΠΟΥΡΝΑΡΑ-ΒΟΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ

 • ΚΑΚΟΥΡΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

 • ΒΟΥΪΔΑΣΚΗ ΜΙΧΑΗΛ

 • ΠΕΤΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟ

 • ΒΑΡΣΑΜΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Σας προσκαλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (1η) (αρθ.75, παρ. 6 του Ν.3852/2010) της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχείο την ΤΡΙΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 και ώρα 14:00 με :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση πρακτικών διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνούς Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΗ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤOΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ».

 2. Έγκριση πρακτικών διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016».

 3. Κατάρτιση όρων διαγωνισμού, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, σύνταξη διακήρυξης, για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ».

 4. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 413/2015 Α.Δ.Σ. «..περί αναπροσαρμογής ή μη των συντελεστών τελών χρήσης πεζοδρομίων – οδών – πλατειών – πεζόδρομων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2016».

 5. Διάθεση πίστωσης και έγκριση δέσμευσης ποσού για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ.

 6. Έγκριση δέσμευσης ποσού για προμήθειες και εργασίες του Δήμου.

 7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για την πληρωμή παραστατικών ΠΟΕ μετά την 1η αναμόρφωση.

 8. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για την κάλυψη εκτάκτων & επειγουσών δαπανών του Δήμου από παγία προκαταβολή.

 9. Διάθεση πίστωσης και έγκριση δέσμευσης ποσού για προμήθειες και εργασίες «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΑΛΙΩΝ, ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΚΛΠ ΕΙΔΩΝ».

 10. Υποβολή προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 κατά της υπ’ αριθ. 19413/7265/18-03-2016 απόφασης της ασκούσας χρέη Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 11. Έγκριση της κίνησης του Δημοτικού Ταμείου για το μήνα Μάρτιο του οικ. έτους 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΜΠΙΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Αντιδήμαρχος Καθ/τας, Πρασίνου & Μηχ/κού Εξοπλισμού

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ [Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο] :

 • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ

 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 • ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ: 1/Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας 2/Καθαριότητας Πρασίνου και Μηχανολογικού Εξοπλισμού 3/Τεχνικών Έργων-Υποδομών & Παιδείας 4/Βρεφικών – Παιδικών Σταθμών και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.)