22 Ιαν 2018

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης (4) Τεσσάρων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με Σύμβαση Εργασίας έως 8 Μήνες (Π.Α.γ.Ο 2017-2018)

Εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης-βαθμολογίας Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την πρόσληψη (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, στα Προγράμματα Άθληση για Όλους (Π.Α.γ.Ο) της Γ.Γ.Α. για την περίοδο 2017-18 που θα υλοποιήσει το Ν.Π.Δ.Δ.

Κατά των προσωρινών πινάκων μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του φορέα μας (Ανακρέοντος 60 -2ος Όροφος) εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης τους.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑγΟ (AEROBIC, PILATES, YOGA, ZUMBA, ΜΥΪΚH ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ, AQUA-AEROBIC)