09 Ιούλ 2018

ΠΡΟΣΚΛHΣΗ O.E. 2018 24η TAKTIKH

.doc

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου 6-7-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 12169

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 • ΜΑΡΤΑΚΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ (ΑΡΗ)

 • ΠΟΥΡΝΑΡΑ-ΒΟΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ

 • ΑΖΑΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ)

 • ΓΙΟΥΡΓΑ ΣΤΕΦΑΝΟ

 • ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ)

 • ΜΕΤΙΚΑΡΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ

 • ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΑΝΔΡΕΑ

 • ΚΡΑΝΙΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ (ΜΠΑΜΠΗ)

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση (24η) της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχείο την ΤΡΙΤΗ 10 IOYΛIΟΥ 2018 και ώρα 13:00 με:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για Συμβολαιογραφικά έξοδα και καταβολή φόρων.

 2. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινών αναδόχων και κατακύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».

 3. Έγκριση πρακτικών (1ου και 2ου) και ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ, ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ, ΕΤΟΙΜΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», με Σ.Α. 56469 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάση τιμής στο σύνολο του προϋπολογισμού των ειδών κάθε τμήματος.

 4. Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του διαγωνισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».

 5. Κατάρτιση όρων διαγωνισμού, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, σύνταξη διακήρυξης, έγκριση δέσμευσης ποσού και ανάληψη υποχρέωσης για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ».

 6. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας και Έγκριση Διακήρυξης για το έργο: «ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΑΥΛΕΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2018».

 7. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας και Έγκριση Διακήρυξης για το έργο : «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2018».

 8. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο: «ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΑΥΛΕΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2018».

 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ».

 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ».

 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ».

 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ».

 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΜΗΧ/ΤΑ, Κ.Λ.Π.) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».

 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ».

 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».

 16. Απόδοση παγίας προκαταβολής έτους 2018 (τιμολόγια 06/2018).

 17. Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη εκτάκτων & επειγουσών δαπανών του Δήμου από παγία προκαταβολή.

 18. Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης για δημοσίευση διακηρύξεων μίσθωσης ακινήτων.

 19. Ανάκληση – αποδέσμευση ποσού από τις υπ΄ αριθμ. 56, 177/2018 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης και αντίστοιχα τις υπ΄ αριθμ. 26, 136/2018 Αποφ. Οικονομικής Επιτροπής.

 20. Έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) μετά την ανάκληση των Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής & διάθεσης αντίστοιχων πιστώσεων.

 21. Λήψη απόφασης για κατάρτιση όρων δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 1ου και 18ου Νηπιαγωγείων.

 22. Λήψη απόφασης για κατάρτιση όρων δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του ΚΔΑΠ «ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ».

 23. Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 2ου Παιδικού Σταθμού.

 24. Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 5ου Παιδικού Σταθμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΜΠΙΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Αντιδήμαρχος Καθ/τας, Πρασίνου & Μηχ/κού Εξοπλισμού