08 Ιούν 2018

ΠΡΟΣΚΛHΣΗ O.E. 2018 20η TAKTIKH

doc

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου 7-6-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 9292

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 • ΜΑΡΤΑΚΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ (ΑΡΗ)

 • ΠΟΥΡΝΑΡΑ-ΒΟΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ

 • ΑΖΑΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ)

 • ΓΙΟΥΡΓΑ ΣΤΕΦΑΝΟ

 • ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ)

 • ΜΕΤΙΚΑΡΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ

 • ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΑΝΔΡΕΑ

 • ΚΡΑΝΙΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ (ΜΠΑΜΠΗ)

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση (20η) της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχείο την ΔΕΥΤΕΡΑ 11 IOYNIΟΥ 2018 και ώρα 13:00 με:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση του αποτελέσματος του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ».

 2. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ».

 3. Κατάρτιση όρων διαγωνισμού, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, σύνταξη διακήρυξης, έγκριση δέσμευσης ποσού και ανάληψη υποχρέωσης, καθώς και συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ».

 4. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας και έγκριση όρων Διακήρυξης για το έργο : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ & Ι. ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΒΗΛΩΝ 15».

 5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΣΤΕΟΔΟΧΕΙΩΝ».

 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ».

 7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2009».

 8. Απόδοση παγίας προκαταβολής έτους 2018 (τιμολόγια 05/2018).
 9. Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη εκτάκτων & επειγουσών δαπανών του Δήμου από παγία προκαταβολή.

 10. Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης για ασφαλιστικές εισφορές ωφελούμενων ΟΑΕΔ.

 11. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, έγκριση διάθεσης πίστωσης, δέσμευσης ποσού και ορισμός υπολόγου, για την κάλυψη εξόδων διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης των μετακινούμενων υπαλλήλων για συνοδεία των μελών των ΚΑΠΗ σε τριήμερη εκδρομή.

 12. Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων του Δημοτικού Κοιμητηρίου σε σεμινάριο επιμόρφωσης, έγκριση διάθεσης πίστωσης και δέσμευση ποσού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΜΠΙΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Αντιδήμαρχος Καθ/τας, Πρασίνου & Μηχ/κού Εξοπλισμού

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ [Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο] :

 • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ

 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 • ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ: 1/Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας 2/Καθαριότητας Πρασίνου και Μηχανολογικού Εξοπλισμού 3/Τεχνικών Έργων-Υποδομών & Παιδείας 4/Βρεφικών-Παιδικών Σταθμών και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) 5/Κοινωνικών Υπηρεσιών.