22 Αυγ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ –ΣΤΡΙΑΣ ΣΤΟ 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ –ΣΤΡΙΑΣ

ΣΤΟ 4o  ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Αρχείο Doc

Ανακοινώνεται ότι η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζωγράφου με την αριθμ. 53/ 12-7-2018 Απόφαση, πρόκειται να προσλάβει έναν (1) καθαριστή- στρια, με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου, για τον καθαρισμό του 4oυ Γυμνασίου – Λυκείου Ζωγράφου.

Έργο του προσληφθέντος θα είναι ο καθαρισμός των αιθουσών διδασκαλίας, καθώς και όλων των κοινοχρήστων χώρων (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, γραφεία, προαύλιο, τουαλέτες) της παραπάνω Εκπαιδευτικής Μονάδας.

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα καταρτιστεί ενιαία , θα έχει διάρκεια 2 διδακτικά έτη και θα αφορά το διάστημα από 1/09/2018 έως   30 /6/2019  και  από 1/9/2019 έως 30/06/2020       ( άρθρο 115/ν.4547/2018).

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές, πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση από τις 27/08/2018 έως και τις 31/08/2018  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 π.μ. μέχρι 15:00 μ.μ. στο Γραφείο Παιδείας 2ος όροφος Παλαιό Δημαρχείο Ζωγράφου –  Ι. Θεολόγου 22 τηλ: 77 73 809.

Η Παρούσα Προκήρυξη – συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1) ή εκκαθαριστικό.
 4. Κάρτα ανεργίας (σε περίπτωση ανεργίας και του/της συζύγου να προσκομίζεται και η κάρτα ανεργίας αυτού).
 5. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου (άδεια παραμονής)
 6. Υπεύθυνη δήλωση κωλύματος για την κατάληψη της θέσης.
 7. Βεβαίωση Πολυτεκνίας.
 8. Για τους γονείς με τέκνα με αναπηρία 67% , πιστοποιητικό της Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού τους Φορέα που να είναι σε ισχύ.

Η πρόσληψη θα γίνει με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και η πριμοδότηση που θα τηρηθεί έχει ως εξής:

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

 • Για κάθε έτος ανεργίας και έως 5 χρόνια 1 μόριο. (μέχρι 5 μόρια)

 

 • ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 1 μόριο

 

 • ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ Η ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ 1 μόριο.

 

 • ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 3 μόρια.

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ληφθεί υπόψη το χαμηλότερο εισόδημα.

( Η μοριοδότηση θα γίνει με τα πρότυπα διαγωνισμού του ΑΣΕΠ)

Για την επιλογή του εργαζόμενου ορίστηκε Τριμελής Επιτροπή , η οποία απαρτίζεται από τους:

α) E. ΑΖΑΡΙΑΔΟΥ – Αντιπρόεδρος της Β/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

β) Γ. ΑΝΤΩΝΑΡΑΣ – Δ/ντής 4ου Λυκείου – Μέλος της Β/βάθμιας Σχολικής

    Επιτροπής

γ) Π. ΒΑΓΙΩΝΗΣ – Εκπαιδευτικός – Μέλος της Β/βάθμιας Σχολικής

    Επιτροπής.

Ο έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 3/09/2018  και ώρα 11.00 π.μ στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου – 3ος όροφος – στο Δημαρχιακό Μέγαρο -Γ. Ζωγράφου 7.

Έργο της Επιτροπής θα είναι να εξετάσει τα δικαιολογητικά για την πρόσληψη καθαριστή -ιας, να καταρτίσει πίνακα αποτελεσμάτων και να συντάξει πρακτικό, το οποίο θα αποστείλει στην Β/θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Ζωγράφου.

Ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής θα συγκαλέσει συνεδρίαση για την επικύρωση των αποτελεσμάτων.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί την Παρασκευή 10/8/2018.

 1. Στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Και θα τοιχοκολληθεί:

β. Στο 4ο Γυμνάσιο – Λύκειο Ζωγράφου

β. Στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος

 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΑΖΑΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ