22 Νοέ 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Συνοπτικός διαγωνισμός για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ” με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και αποσφράγιση στις 10/12/2019.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ -ΤΕΥΔ (συμπληρωση κωδ. ΚΗΜΔΗΣ απο Διακήρυξη)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 2019. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ