02 Ιούλ 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για
την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 206 Ν. 3584/07,
διάρκειας τριών (3) μηνών.

Δείτε την προκήρυξη εδώ